Do treści

Strategia neutralności pod względem emisji CO2

Od 2020 r. FUCHS będzie spółką neutralną pod względem emisji CO2 w skali globalnej, a jej klienci będą otrzymywać środki smarne z produkcji neutralnej pod względem emisji CO2 na całym świecie.

Strategia FUCHS dotycząca neutralności CO2 jest wpisana w jej strategię zrównoważonego rozwoju, która została uruchomiona w 2010 r. Aby wprowadzić neutralność pod względem emisji CO2 już w 2020 r., FUCHS zrównoważy emisje CO2, której dotychczas nie uniknięto, poprzez wypłaty odszkodowań za emisję dwutlenku węgla za pomocą inwestycji w wysokiej jakości projekty ochrony klimatu mające na celu przede wszystkim promowanie energii odnawialnej.

W perspektywie średnioterminowej FUCHS zamierza stopniowo zmniejszać wypłaty odszkodowań za emisję dwutlenku węgla i zwiększać swój udział w dostawach energii odnawialnej, jednocześnie kontynuując inwestycje w poprawę efektywności energetycznej swoich lokalizacji.

W perspektywie długoterminowej firma zamierza również sprzedawać swoim klientom produkty neutralne pod względem emisji CO2, co wymaga, aby FUCHS w przyszłości był zaopatrywany w surowce neutralne pod względem emisji CO2przez swoich dostawców.

1. Dlaczego FUCHS angażuje się w globalną ochronę klimatu?

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów i wpływa na całą rasę ludzką, mimo że my w Europie Środkowej mamy szczęście odczuć skutki tylko w stosunkowo niewielkim stopniu. W innych regionach świata konsekwencje globalnego ocieplenia, takie jak podnoszenie się poziomu mórz oraz wysychanie jezior i rzek, stanowią egzystencjalne zagrożenie dla żyjących tam ludzi. Bogate kraje uprzemysłowione emitują stosunkowo dużą ilość CO2, szczególnie poprzez intensywną produkcję przemysłową. Tak więc dla FUCHS’a nasze zaangażowanie w globalną ochronę klimatu oznacza przyjęcie globalnej odpowiedzialności za aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Dlatego w październiku 2019 r. FUCHS dołączył do „Sojuszu na rzecz rozwoju i klimatu” niemieckiego Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) jako oficjalny zwolennik. Członkowie tego sojuszu, który łączy ochronę klimatu i zrównoważony rozwój, dążą do neutralności pod względem emisji CO2, unikając, redukując i kompensując jednocześnie emisje CO2.

2. Czym jest neutralność pod względem emisji CO2?

Szkodliwe dla klimatu emisje CO2 powstają w wyniku licznych procesów bezpośrednio lub pośrednio związanych ze spalaniem paliw kopalnianych. Ponieważ emisje CO2 wpływają na klimat na poziomie globalnym, ostatecznie nie ma znaczenia, skąd na planecie pochodzą i gdzie są zachowane. Zatem kompensacja emisji proporcjonalna do wytwarzanej ilości - na przykład poprzez inwestycje w międzynarodowe projekty ochrony klimatu - ostatecznie zapewnia neutralność śladu węglowego. Przy kompensacji emisji dwutlenku węgla wartość dodana dla środowiska jest generowana przez dobrowolne promowanie projektów ochrony klimatu, co nie byłoby możliwe bez takiego dodatkowego dochodu. To dobrowolne wsparcie finansowe nie tylko pomaga wybranym krajom poprawić ich sytuację gospodarczą, społeczną i ekologiczną, ale jest także głównym motorem transferu czystych technologii i zrównoważonego globalnego rozwoju gospodarczego.

3. Dlaczego FUCHS jest neutralny pod względem emisji CO2 na całym świecie od 1 stycznia 2020 roku?

Chociaż bezpośredni ślad CO2 w produkcji smarów jest stosunkowo niski - czynnik, który odróżnia FUCHS od reszty przemysłu chemicznego - naszym celem było i nadal jest jego redukcja w sposób ciągły i systematyczny. Na przykład emisje CO2 związane ze zużyciem energii na tonę wyprodukowanego smaru FUCHS zostały już zmniejszone o około 30% od 2010 r. Globalna neutralność pod względem emisji CO2 to kolejny kamień milowy w naszej strategii zrównoważonego rozwoju FUCHS, którą uruchomiliśmy dziesięć lat temu. Zrównoważony rozwój to jedna z podstawowych wartości korporacyjnych FUCHS. Sukces globalnej redukcji emisji zależy w dużej mierze od dobrowolnych i systematycznych działań sektora biznesowego w krajach uprzemysłowionych. Dlatego właśnie postanowiliśmy wziąć na siebie część odpowiedzialności i zrównoważyć nasz ślad węglowy. W ten sposób bierzemy odpowiedzialność za globalną ochronę klimatu i wnosimy istotny wkład w osiągnięcie celów porozumienia ONZ w sprawie ochrony klimatu ratyfikowanego w Paryżu w 2015 r. Celem tego porozumienia jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza w porównaniu do okresu przedindustrialnego. Chcemy aktywnie chronić nasze środowisko i pomagać naszym klientom robić to, co do nich należy. Od 1 stycznia 2020 r. nasi klienci na całym świecie będą otrzymywać smary od FUCHS jako firmy neutralnej pod względem emisji CO2, produkującej smary w procesach neutralnych pod względem emisji CO2.

4. W jaki sposób FUCHS stanie się globalnie neutralny pod względem emisji CO2?

Od 2020 r. FUCHS będzie całkowicie neutralny pod względem emisji CO2 na całym świecie, co oznacza, że nie będzie już emitował CO2, a tym samym nie będzie miał negatywnego wpływu na stężenie CO2 w atmosferze. Jako firma przemysłowa FUCHS będzie nadal emitować dwutlenek węgla. Jest to nieuniknione w wielu miejscach. Jednakże, od 2020 r. zneutralizujemy wszystkie nasze emisje CO₂ z naszych 58 lokalizacji FUCHS na całym świecie - od zużycia energii w produkcji do materiałów eksploatacyjnych w administracji. Aby osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 już w 2020 r., FUCHS zrekompensuje wcześniej nieuniknioną emisję CO2 za pomocą środków kompensacyjnych. Nastąpi to poprzez inwestowanie w wysokiej jakości projekty ochrony klimatu mające na celu przede wszystkim promowanie energii odnawialnej.

5. Jak FUCHS obliczył swoją obecną emisję CO2?

Krok w kierunku globalnej neutralności FUCHS’a pod względem emisji CO2 od 1 stycznia 2020 r. został opracowany na okres jednego roku, któremu towarzyszyła firma doradcza ds. zrównoważonego rozwoju Fokus Zukunft. Fokus Zukunft dokonał przeglądu obliczeń emisji CO2 przez FUCHS we wrześniu 2019 r. i potwierdził precyzyjność baz danych oraz zastosowanie wytycznych protokołu w sprawie gazów cieplarnianych jako normy obliczeniowej do określania emisji CO2. Następnie Fokus Zukunft certyfikował Grupę FUCHS jako spółkę neutralną pod względem emisji CO2, co oznacza, że FUCHS będzie uprawniona do zadeklarowania neutralności pod względem emisji CO2 od 1 stycznia 2020 r.

6. Co dokładnie FUCHS rozumie przez „globalną neutralność pod względem emisji CO2”?

Neutralność odnosi się do globalnej emisji CO2 generowanej przez FUCHS we wszystkich jego lokalizacjach na całym świecie poprzez zużycie ciepła, paliwa i energii elektrycznej w procesach produkcji, administracji i badań, poprzez emisje związane z energią w górnym łańcuchu dostaw, podróże służbowe, noclegi w hotelach i dojazdy pracowników, a także przez odpady wytwarzanie i ścieki w firmie. Dzięki temu możemy precyzyjnie obliczyć wygenerowane emisje CO2. Na podstawie tych obliczeń FUCHS dokonuje następnie inwestycji kompensacyjnych w projekty ochrony klimatu, aby zrównoważyć odpowiednią ilość wyemitowanego CO2.

7. Jakie kryteria jakości spełniają projekty ochrony klimatu wspierane przez FUCHS?

Nasze projekty są akredytowane, zatwierdzane i monitorowane zgodnie z międzynarodowymi normami certyfikacji, takimi jak Złoty Standard, a także przez renomowane organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Projekty certyfikowane zgodnie ze Złotym Standardem spełniają szczególnie rygorystyczne wymagania. Nie tylko ograniczają emisję CO2, ale także przyczyniają się do lokalnego zrównoważonego rozwoju. Walidacja wyników projektu w odniesieniu do osiągniętego ograniczenia emisji CO2 jest weryfikowana przez niezależne jednostki testujące, takie jak TÜV.

8. W jaki sposób FUCHS wybiera wspierane projekty ochrony klimatu?

Wybierając projekty, koncentrujemy się na wysokiej jakości dobrowolnych projektach ochrony klimatu, które wspierają rozwój gospodarczy, ekologiczny i społeczny na całym świecie w krajach i regionach „Globalnego Południa” z lokalizacjami FUCHS i gdzie projekty te mają na celu przede wszystkim promowanie energii odnawialnej. Według aktualnej listy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) „Globalne Południe” odnosi się do krajów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, politycznej i / lub ekonomicznej. W ten sposób FUCHS spełnia swoją globalną odpowiedzialność społeczną w zrozumieniu przedsiębiorstwa obywatelskiego. Jednocześnie wspieramy również większość z 17-tu celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, do których oficjalnie zobowiązaliśmy się od 2018 roku. Wybierając projekty, upewniamy się również, że co roku przynajmniej jeden projekt najwyższej jakości jest wspierany w każdym z sześciu sektorów projektów (biomasa, piece, energia słoneczna, ochrona lasów, energia wodna, energia wiatrowa).

9. Jak inwestycje w projekty ochrony klimatu działają w praktyce?

Zrównoważenie emisji CO2 oznacza, że gazy cieplarniane wytwarzane w jednym regionie świata i których nie można uniknąć, są kompensowane przez projekty ochrony klimatu w innym regionie. Aby je sfinansować, firmy zakupują certyfikaty dla szeregu różnych projektów. Każdy certyfikat reprezentuje 1 tonę CO2 zaoszczędzoną przez projekt. Na całym świecie uruchomiono wiele projektów ochrony klimatu - większość z nich dotyczy energii odnawialnej. W zamian za udział inicjatorzy projektu otrzymują kredyty emisyjne, które można wymienić na certyfikaty ochrony klimatu. Ilość oblicza się na przykład na podstawie porównania z emisjami, które powstałyby przy budowie elektrowni węglowej.

10. Gdzie FUCHS zakupił owe certyfikaty i czy są one wiarygodne?

Tak, są one wiarygodne, ponieważ są one testowane i certyfikowane przez niezależne instytucje – jest to minimalny wymóg dla FUCHS’a. Instytucje te - w tym różne firmy TÜV - wydają certyfikaty zgodnie z międzynarodowymi standardami. Kluczowym aspektem handlu emisjami jest wycofanie certyfikatów po ich nabyciu. Każde wycofanie musi być jasno udokumentowane. Jakiekolwiek zrównoważenie emisji CO2 kończy się udokumentowanym wycofaniem certyfikatów. Zapewnia to, że te same certyfikaty nie są przedmiotem obrotu więcej niż jeden raz, co z kolei unieważniłoby zasadę równowagi. FUCHS uzyskał certyfikaty projektu ochrony klimatu za pośrednictwem Fokus Zukunft i organizacji First Climate.

11. Jak certyfikaty są wyceniane?

Dobrowolne zrównoważenie emisji CO2 działa zgodnie z zasadą, że emitenci gazów cieplarnianych inwestują i wspierają dobrowolnie wybrane projekty ochrony klimatu poprzez zakup certyfikatów redukcji emisji. Ceny zależą indywidualnie od projektu; innymi słowy, przy zakupie certyfikatu redukcji emisji zleca się osobie trzeciej oszczędzanie jednej tony CO2 w atmosferze w innym regionie świata w imieniu firmy. Ceny na rynku CO2 są również determinowane podażą i popytem. Projekty, które poza zwykłą ochroną klimatu, oferują dodatkowe korzyści dla ludzi i środowiska w regionie, w którym realizowany jest projekt, często osiągają wyższe ceny na rynku.

12. W jaki sposób FUCHS reaguje na oskarżenia o „ekościemę”, termin często używany przez krytyków w związku z kompensacją emisji CO2?

Dzięki zrównoważeniu emisji CO2 wartość dodana dla środowiska jest generowana przez dobrowolne promowanie projektów ochrony klimatu, co nie byłoby możliwe bez dodatkowego dochodu. Uznawane są tylko te projekty ochrony klimatu, które mogą udowodnić swoją wartość dodaną w ramach certyfikacji i tym samym uzyskać dostęp do rynku. Handel certyfikatami redukcji emisji CO2 odbywa się zgodnie z zasadą zwaną „finansowaniem opartym na wynikach”. Odnosi się to do idei, że twórcy projektów ochrony klimatu mogą wydawać certyfikaty redukcji emisji tylko wtedy, gdy ich projekt został już wdrożony i wyraźnie pomaga zmniejszyć emisje CO2. Tak więc każdy, kto nabywa certyfikaty redukcji CO2 w celu zrekompensowania własnych emisji, może być pewien, że kupnie certyfikatu będzie towarzyszyć realna korzyść dla ochrony klimatu. Mechanizm ten, zawarty w protokole z Kioto, ugruntował się w ciągu ostatnich 20 lat i sprawdził się jako główny element dobrowolnej pozarządowej ochrony klimatu. Proces ten wspierany jest przez ONZ, liczne organizacje pozarządowe i setki dużych firm, w tym tych z branży naftowej. FUCHS inwestuje wyłącznie w projekty spełniające powyższe kryteria i był w stanie wybrać partnera projektu i projekt klimatyczny przy wsparciu odpowiednio Fokus Zukunft oraz First Climate. Jasnym jest również, że ta forma kompensacji emisji CO2 będzie jedynie wspierać, a nie zastępować nasze bieżące wysiłki na rzecz globalnego ograniczenia naszej (możliwej do uniknięcia) emisji CO2.

13. Co planuje zrobić FUCHS w przyszłości w celu ograniczenia emisji CO2?

FUCHS nadal przestrzega zasady unikania - zmniejszania - równoważenia. Około 80% emisji CO2 FUCHS’a jest spowodowanych zużyciem ciepła i energii elektrycznej, więc wydajność energetyczna jest ważną dźwignią w unikaniu lub redukcji CO2. W perspektywie średniookresowej FUCHS zamierza stopniowo zmniejszać swoje rekompensaty za emisję CO2 i zwiększać swój udział w dostawach energii odnawialnej, jednocześnie kontynuując inwestycje w poprawę wydajności energetycznej swoich lokalizacji.

14. Czy FUCHS będzie kiedyś w stanie sprzedawać smary neutralne pod względem emisji CO2?

W dłuższej perspektywie firma zamierza sprzedawać swoim klientom produkty neutralne pod względem emisji CO2. Wymaga to jednak również, aby FUCHS w przyszłości otrzymywał od dostawców surowce neutralne pod względem emisji CO2 - w końcu stanowią one około 90% śladu węglowego smarów FUCHS. Jako największy niezależny producent na świecie zajmujemy jednak centralną pozycję na rynku środków smarnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie wywierać wpływ na łańcuch wartości wyższego szczebla. Oczekujemy, że nasi dostawcy w przyszłości będą stosować bardziej zrównoważone, innowacyjne produkty wstępne, aby mogli dostarczać nam surowce o niższej zawartości węgla lub neutralne pod względem emisji CO2 do produkcji smarów. Tylko w ten sposób FUCHS, jako firma produkująca smary neutralne pod względem emisji CO2, może zaoferować swoim klientom smary neutralne pod względem emisji CO2 z produkcji neutralnej pod względem emisji CO2.

15. Czy smary FUCHS mają również wymierny wkład w redukcję CO2 w fazie stosowania przez klienta?

Oczywiście. Poprzez szereg wewnętrznych i zewnętrznych środków FUCHS nie tylko promuje własną neutralność pod względem emisji CO2, a tym samym ochronę klimatu jako całości, ale także opracowuje, produkuje i sprzedaje liczne, zmniejszające emisje i przyjazne dla środowiska smary od prawie 90 lat. Tak więc na etapie aplikacji produkty te w większym stopniu przyczyniają się do oszczędności energii i emisji CO2 niż konwencjonalne alternatywy dzięki zmniejszonej sile tarcia oraz ich zdolności do ochrony przed zużyciem i korozją. FUCHS rozpoczął kwantyfikację efektów związanych z większym ograniczeń emisji CO2, przeprowadzając analizy i oceny cyklu życia tak, aby w przyszłości móc sklasyfikować swoje portfolio smarów według śladu emisji CO2 poszczególnych grup produktów. Uważamy, że kategoryzacja CO2 w portfolio produktów stanie się kluczowym elementem specyfikacji produkcji opublikowanym przez producentów smarów, a oprócz wyników i ceny, kluczową cechą wyróżniającą, a tym samym przewagą konkurencyjną FUCHS’a. Jednym z celów naszej działalności jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie śladu CO2 nie tylko naszych procesów produkcji surowców i smarów, ale także naszych klientów.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00