Hoppa till innehållet

Ny smörjmedelsanläggning

FUCHS bygger ny blandningsanläggning i Västerhaninge

FUCHS planerar att bygga en ny modern blandningsanläggning i Stockholms Län, Haninge kommun i direkt anslutning till väg 73, Nynäsvägen. Verksamheten beräknas flytta från Nynäshamn under 2020 då nuvarande hyresavtal löper ut.

Marken är byggklar och kommer med en byggrätt på omkring 22 000 kvadratmeter. Den nya blandningsanläggningen, som hamnar nära Fors bredvid väg 73, blir mer effektiv och avancerad än dagens befintliga och kommer producera smörjmedel för den svenska, norska, danska och finska marknaden. Denna nya anläggning inrymmer även färdigvarulager och lokaler för kvalitetskontroll samt forskning & utveckling.

Just nu genomför vi en mer detaljerad projektering av den framtida anläggningen och har nyligen fått miljötillstånd för uppförande och drift av anläggningen. Kunggörelse från Länsstyrelsen publiceras förutom på Länsstyrelsens webbplats  även i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Mitt i Haninge den 27 december 2017. I menyn till höger kan du hitta både kungörelse och beslut. 

Frågor och svar

Hyreskontraktet på den befintliga anläggningen i Nynäshamn löper ut under 2020 varför vi behövt se över hur vi ska kunna försörja våra kunder framöver.

Vi tror på nordisk industri och ser ett behov av kunna leverera lokalt producerade smörjmedel. Det ger en närhet till kund och mindre miljöpåverkan genom mindre transporter i jämförelse med att tillverkningen sker utanför Norden.

Vi har tittat på flera alternativa tomter, framförallt på Södertörn då vi gärna vill kunna behålla den personal som befintlig anläggning har. Tomten i sig och detaljplanen för området uppfyller de krav vi ställt upp, t. ex. direkt läge i anslutning till större transportled.

Den huvudsakliga  verksamheten består av tillverkning av smörjmedel. Detta sker genom blandning av basoljor med olika tillsatser, så kallade additiv. Blandning sker i slutna system och den färdigblandade produkten fylls i olika behållare, från 1 till 1000 liter. 

På anläggningen kommer det även att finnas färdigvarulager, laboratorium och lokaler för forskning och utveckling.

Våra produkter hittar du i allt från din gräsklippare till stora vindkraftverk.

Basoljorna delas upp i mineralbaserade, syntetoljor och vegetabiliska oljor. Additiven tillsätts för att få rätt egenskaper för de olika produkternas användningsområde. Som till exempel för att skydda mot rost, klara av låga temperaturförhållanden eller för att stöta bort smuts och vatten.

Transporter till och från anläggningen går via Nynäsvägen (väg 73) och Forsavfarten vid vilken fastigheten ligger i direkt anslutning till, det innebär att endast en kortare sträcka (ca 150 m) av Vitsåvägen kommer trafikeras av dessa.

Vid uppstart under 2020 beräknas transporterna uppgå till ca 20 lastbilar per dag.

De utsläpp till luft från själva tillverkningsprocessen som kan förekomma, uppkommer vid fyllning av cisterner då luft trycks ut ur cisternerna när de fylls med olja eller tillsatsmedel. Dessa utsläpp är mycket små men kommer minimeras genom att ventilationen från blandarna ansluts till oljedimmavskiljare innan luften släpps ut till omgivningen. Normalt uppkommer ingen lukt till omgivningen.

Utsläpp av vatten kommer att ske genom tre olika system; processavloppsvatten, sanitärt avloppsvatten (fikarum, toaletter, duschar) samt dagvatten. I händelse av brand inom anläggningen uppkommer även släckvatten som kommer att omhändertas.

  • Processavloppsvatten från produktionsmiljön kommer att hanteras som avfall. Som processvatten räknas även regnvatten som samlats upp inom de invallade ytorna. Detta vatten är i princip rent men kommer för säkerhetsskull ledas via oljeavskiljare innan det släpps till kommunens reningsverk.
  • Sanitärt avloppsvatten från verksamheten kommer att ledas till kommunens reningsverk.
  • Dagvatten från tak och tomtytor, som inte skiljer från annat dagvatten som uppkommer vid liknande ytor, kommer att samlas upp och renas lokalt. Reningen består av en dagvattendamm med efterföljande biofilter innan det släpp vidare till Vitsån.

Buller från verksamheten härrör främst till tunga fordon samt utomhuspumpar och ventilationsaggregat.

En externbullerutredning visar att den planerade verksamheten, även vid fullt utbyggd verksamhet, kommer att underskrida Naturvårdsverkets riktlinjer med god marginal.

Inga luktande utsläpp kommer att ske från verksamheten vid normal drift då de insatsvaror som används i produktionen inte innehåller några komponenter som ger stark eller störande lukt. Men det kan inte helt uteslutas att viss lukt kan uppfattas i omgivningen vid något tillfälle. Dominerande vindriktningar är dock från närliggande bostadsbebyggelse.

En riskanalys har tagits fram i samband med tillståndsansökan. Den bedömer olika scenarion som i worst case kan komma att påverka miljön utanför anläggningen samt föreslår skyddsåtgärder. Sammanfattningsvis kan sägas att riskernas anses acceptabla.

Inga brandfarliga varor produceras på anläggningen. Eventuellt kommer viss brandfarlig vara att lagerhållas så som t.ex. spolarvätska.

Kontaktpersoner

Mattias Bernemyr
Projektledare

Åsa Stranger
Kommunikatör

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss via e-post fse-new-plant@fuchs.com

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00