Nhảy tới nội dung

Các hoạt động kinh tế, sinh thái và xã hội trong mối quan hệ hài hòa

FUCHS coi bền vững là yếu tố cốt lõi của công tác quản lý doanh nghiệp hợp lý. Nguyên tắc Bền vững được phát hành vào năm 2012 bao gồm các tiêu chuẩn về thực hành kinh doanh có trách nhiệm và được coi là khuôn khổ bền vững ràng buộc cho hoạt động kinh doanh trên toàn cầu của Tập đoàn. Dựa vào đó, FUCHS cam kết về ba mục tiêu bền vững trọng tâm, được thể hiện rõ thông qua một hệ thống tổng hợp về chỉ số đánh giá hiệu quả chính và được ghi trong Báo cáo Bền vững thường niên.

Kinh tế: Mục đích của chúng tôi là nâng cao giá trị cho công ty và cổ đông một cách liên tục và đáng tin cậy.

Sinh thái: Chúng tôi nỗ lực bảo vệ nguồn tài nguyên đất, nước và không khí quý giá.

Xã hội: Chúng tôi chịu trách nhiệm trước nhân viên của mình và xã hội.

Liên hệ

Cán bộ phụ trách bền vững trong nước

Jack Smith
Điện thoại:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Điện thoại:123456789