Atgriezties pie satura


FUCHS veic arī rītdienas risinājumu izpēti

Tehniskās un likumdošanas prasības attiecībā uz smērvielām, piemēram, REACH tiesību akti, kļūst arvien stingrākas. Tas rada pieaugošu pieprasījumu pēc augstas veiktspējas smērvielām ar padziļinātu produktu specializāciju un individualizāciju.

Jaunie augstas veiktspējas materiāli, piemēram, plastmasas, materiāli ar pārklājumiem vai titāna un alumīnija sakausējumi, ko lieto kosmosa aviācijā-un medicīnas iekārtu nozarē, pieprasa inovatīvus apstrādes šķidrumus ar jaunām īpašībām. Autobūves nozarē arvien jaudīgāki dzinēji rada arvien lielāku slodzi uz transmisijām, tādēļ eļļai tiek izvirzītas daudz augstākas prasības. Nozares galvenie izaicinājumi ir vieglākas konstrukcijas, degvielas ietaupījums un elektromotoru pielietojuma palielināšanās, kas pieprasa inovatīvus šķidrumus un smērvielas.

Sociālo un apkārtējās vides jautājumu nozīme, piemēram, klimata pārmaiņas vai resursu ierobežotība, pieprasa jaunas pieejas pievienotās vērtības ķēdē. Atslēgas vārdos iekļauts CO2 izmešu samazinājums, energoefektivitāte, degvielas efektivitāte, atjaunojamie resursi un otrreizējā pārstrāde. Kompānija FUCHSir gatava šiem izaicinājumiem.


FUCHS veic intensīvu izpēti sadarbībā ar daudziem partneriem

Crude oil is a finite resource. Set against this background, substitutes are also required in the lubricants industry. Renewable raw materials include vegetable-based oils, such as rapeseed oil. The discussions on "food competition" from technical use of vegetable oils have led to searches for alternative raw materials that are not suitable for food or fodder production. FUCHS is therefore participating in the interdisciplinary initiative "Advanced Biomass Value" of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). This project focuses on the development of an integrated recovery chain for conversion of third generation algae and yeast-based biomass. The objective here is to produce aviation fuels, functional lubricants, and new building materials. Lipids which are contained in certain types of algae can be used to produce high-grade lubrication components.

In the BMBF research initiative "Zero Carbon Footprint", the recycling of carbon-rich waste streams is being investigated for production of functional biomass. The project aims to generate reusable materials from waste. The keyword here is waste-to-value. The carbon contained in industrial waste water, sewage sludge and flue gas is to be converted into valuable building blocks for industrial production through microorganisms that use the waste as substrates. For FUCHS, the focus of research activities lies in the field of functional base oils and additives. Complex molecules are to be gained through enzymatic modification for use as base fluids or additives.

The research alliance "Technofunctional Proteins" of the BMBF is researching the structure-function relationships of vegetable proteins that are not suitable for food and fodder production. The project is dedicated to the use of modified proteins as additives within the scope of lubricant manufacture. Proteins of this kind can be gained from agricultural waste materials.

Electric mobility also requires lubricants. The increased use of electric motors to drive individual mobility and their further development are placing new requirements on lubricants. Even if no conventional engine oils are used, electric vehicles and in particular those with high power densities still require both lubrication (for rolling bearings and transmissions) and cooling. Electric drives in automobiles therefore require new approaches, not only in an attempt to comply with specific requirements, but also to improve the overall system with new solutions. One way in which FUCHS addresses these questions is in the ongoing EU project entitled "Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN)". Robert BOSCH GmbH is the coordinator of this project, and FUCHS is the lubricant partner.

”Pegasus” projekts ir Federālās Ekonomikas un tehnoloģijas ministrijas kopējas izpētes projekts, kas tika aizsākts 2009. gadā ar mērķi palielināt pasažieru transportlīdzekļu piedziņas ķēdes (motors, transmisija, gultņi) energoefektivitāti. Desmit kompānijas un institūti veic materiālu un smērvielu risinājumu izpēti, kas radītu degvielas patēriņa ekonomiju.

Jēlnafta nav bezgalīgs resurss. Ņemot vērā šo faktu, smērvielu nozarē ir nepieciešami aizstājoši produkti. Atjaunojamās izejvielas ietver augu izcelsmes eļļas, piemēram, rapšu eļļu. Diskusijas par "pārtikas konkurenci" no augu izcelsmes eļļu tehniskā pielietojuma viedokļa veicina pētījumus attiecībā uz izejvielām, kas nav piemērotas pārtikas vai dzīvnieku barības ražošanai. Tādēļ FUCHS piedalās starpnozaru iniciatīvā ”Paplašinātā biomasas vērtība”, ko īsteno Vācijas Federālā Izglītības un izpētes ministrija (BMBF). Šis projekts ir vērsts uz integrētas reģenerācijas ķēdes izstrādi trešās paaudzes aļģu un rauga biomasas pārveidošanai. Projekta uzdevums ir ražot aviācijas degvielu, funkcionālas smērvielas un jaunus būvmateriālus. Lipīdus, ko satur noteiktu tipu aļģes, var izmantot, lai ražotu augstas klases smērvielu sastāvdaļas.

BMBF izpētes iniciatīvā ”Nulles oglekla emisija” tiek pētīta atkritumu ar augsta oglekļa saturu plūsmu pārstrāde funkcionālas biomasas ražošanas vajadzībām. Projekts ir vērsts uz pārstrādājamu materiālu izgatavošanu no atkritumiem. Atslēgas vārds šeit ir vērtība no atkritumiem. Rūpniecisko notekūdeņu, notekūdeņu dūņu un dūmgāzu saturošais ogleklis jāpārveido par vērtīgiem būvblokiem rūpnieciskai ražošanai, izmantojot mikroorganismus, kuros atkritumi tiek izmantoti kā substrāti. FUCHS koncentrējas uz izpētes aktivitātēm funkcionālo pamateļļu un piedevu sfērā. Kompleksās molekulas tiek iegūtas ar enzīmu modifikāciju, un tās lieto kā bāzes šķidrumus vai piedevas.

BMBF izpētes alianse “Tehnofunkcionālie proteīni” pēta struktūru-funkciju saistības.dārzeņu proteīniem, kas nav piemēroti pārtikas un dzīvnieku barības ražošanai. Projekts ir veltīts modificētu proteīnu kā piedevu lietošanai smērvielu ražošanas sfērā. Šāda veida proteīnus var iegūt no lauksaimniecības atkritumiem.

Elektriskajai mobilitātei arī ir nepieciešamas smērvielas. Palielinātais elektromotoru patēriņš individuālajos transportlīdzekļos un nākotnes attīstība smērvielām izvirza jaunas prasības. Pat tad, ja netiek izmantotas tradicionālās dzinēju eļļas, elektrisko transportlīdzekļu radītajiem augstajiem jaudas blīvumiem joprojām ir nepieciešama gan eļļošana (lodīšu gultņiem un transmisijām), gan dzesēšana. Tādēļ automobiļu elektriskajai piedziņai nepieciešamas jaunas pieejas, kas neaprobežojas ar atbilstību speciālām prasībām, bet arī ar jauniem risinājumiem, kas uzlabo kopējo sistēmas darbību. Viens no veidiem, kā FUCHS pievēršas šiem jautājumiem, ir pašlaik notiekošais ES projekts ar nosaukumu “Optimizēta elektriskās piedziņas ķēde ar integrāciju (ODIN)”. Šī projekta koordinators ir Robert BOSCH GmbH, bet FUCHS ir projekta smērvielu partneris.

Service Kontakt
+370 655 79804 - Lithuania; +371 264 13083 - Latvia; +372 625 7780 - Estonia
Darba laiks:

Mo-Fr: 8:00 - 17:00 Uhr