Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky
FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

Účinné od 21. 3. 2024

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) ke kupním smlouvám na dodávku olejů, maziv a přidružených speciálních výrobků (dále jen Zboží) vydává FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r. o. IČO: 41188063, se sídlem Černokostelecká 2539, 251 01 Říčany (dále jen Prodávající).
 2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu mezi Prodávajícím a jeho zákazníky (dále jen Kupující; společně dále jen Strany), a to zejména při prodeji Zboží, prostřednictvím písemně uzavřené Rámcové kupní smlouvy nebo prostřednictvím konkrétní kupní smlouvy uzavřené na základě příslušné objednávky (dále jen Smlouva).
 3. VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy a Kupující všechna její ustanovení výslovně přijímá. V případě, že se Smlouva odlišuje od ujednání VOP, resp. ujednání ve Smlouvě jsou odchylná od ujednání ve VOP, má ustanovení Smlouvy přednost před ustanoveními VOP.
 4. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek je Prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Zboží Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží na základě jednotlivých objednávek Kupujícího a závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 

3. OBJEDNÁVKY

 1. Smlouva bude uzavírána na základě individuální písemné objednávky, která bude obsahovat alespoň následující údaje: požadované Zboží (název, množství, balení), kupní cenu Zboží bez DPH, požadovaný den dodání, způsob a místo dodání (dále jen Objednávka).
 2. Aktuální cena Zboží je Kupujícímu průběžně oznamována ze strany zástupců Prodávajícího. Pokud by Kupující neuvedl v Objednávce aktuální kupní cenu Zboží nebo by cenu Zboží uvedl chybně, tak jej Prodávající upozorní a aktuální kupní cenu Zboží v Objednávce doplní nebo opraví.
 3. Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu e-mailem fuchs.praha@fuchs.com, nebo fuchs.ostrava@fuchs.com.
 4. Kupující bere na vědomí, že pokud má být Objednávka Prodávajícím potvrzena, tak je potřeba zasílat Objednávku v dostatečném předstihu před požadovaným dnem dodání.
 5. Objednávka Kupujícího se stává pro Prodávajícího závaznou a k uzavření Smlouvy na dodání konkrétního Zboží uvedeného v Objednávce dochází až po jejím potvrzení emailem.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv Objednávku bez udání důvodu.
 7. V případě objednání zboží, jež není součástí standardní nabídky a bude objednáno na základě žádosti a požadavků Kupujícího, bude Kupující povinen zajistit odběr a odkup takového zboží. V případě nutnosti držení pojistných zásob takto objednaného zboží ve skladech Prodávajícího bude, v souvislosti s jeho odběrem a s odkupem, záležet na dohodě obou smluvních stran. 

4. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Pro přepravu a dodání Zboží platí pravidla Incoterms 2020 s odchylkami uvedenými ve VOP.
 2. Pokud není dohodnuto jinak, bude Zboží dodáno pouze na následující paritě dodání: 
  1. FCA, DAP pro odběr Zboží Kupujícím v České republice;
  2. FCA pro dodávky Zboží Prodávajícím/dopravcem Prodávajícího do České republiky. 
   Přesná parita dodání Zboží je výslovně dohodnuta mezi Kupujícím a Prodávajícím ve Smlouvě.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Bude-li nutno z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Prodávající předá Kupujícímu doklady, které se ke Zboží vztahují.
 6. Pro účely převzetí Zboží se Kupující zavazuje zmocnit svého zaměstnance anebo třetí osobu. Prodávající je oprávněný odmítnout odevzdání Zboží osobě, která se neprokáže řádnou plnou mocí nebo avízem o povolení převzetí Zboží pro Kupujícího.
 7. Kupující nebo jím zmocněná osoba jsou povinni zajistit vykládku a převzít Zboží a příjem písemně potvrdit. Písemné potvrzení musí obsahovat alespoň jméno a podpis osoby, která jedná za Kupujícího a byla přítomna vykládce a převzetí Zboží.
 8. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující, pokud již z jeho strany došlo k úplnému zaplacení kupní ceny: 
  1. v případě dodání Zboží na paritě dle odst. 4.2.1. VOP jeho převzetím na distribučním skladu Prodávajícího;
  2. v případě dodání Zboží na paritě dle odst. 4.2.2. VOP jeho převzetím v místě dodání.
 9. Dokud nedojde k úplnému zaplacení kupní ceny, ponechává si práva k veškerému dodanému Zboží Prodávající. Kupující proto není oprávněn nakládat se Zbožím mimo své běžné podnikání, přislíbit je třetím osobám nebo převádět vlastnické právo jako záruku. Kupující může postoupit svůj nárok na zaplacení kupní ceny, který získá prodejem Zboží, ke kterému má vlastnické právo Prodávající, to vše za účelem zajištění nároku Prodávajícího na zaplacení kupní ceny. Toto postoupení musí být ze strany Prodávajícího povoleno. Není-li takové postoupení povoleno, Kupující pověří přímo dlužníka – třetí stranu, aby vůči Prodávajícímu provedl jakékoli případné platby. V případě, že je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena ve vztahu k obsahu tohoto ustanovení VOP zvláštní smlouva, má ustanovení ve smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím přednost před tímto ustanovením VOP.
 10. Kupující je oprávněn inkasovat částky vyplývající z postoupených pohledávek dle čl. 4.9. VOP, teprve pokud splní své smluvní platební závazky vůči Prodávajícímu v plné výši. Pokud Kupující nesplní tuto povinnost, inkasované částky jsou splatné Prodávajícímu a musí být účtovány zvlášť.
 11. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího:  
  1. převzetím Zboží na distribučním skladu Prodávajícího v případě parity dle odst. 4.2.1. VOP;
  2. převzetím Zboží v místě dodání v případě parity dle odst. 4.2.2. VOP.
 12. Pokud je odeslání nebo dodání Zboží zpožděno z důvodů, které lze připsat Kupujícímu, nebo pokud Kupující z jiných důvodů zpožďuje přijetí Zboží, přechází v takových případech na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží už v momentě, kdy dojde ke zpoždění odeslání, dodání nebo přijetí Zboží.
 13. Dopravní náklady v případě parity dle odst. 4.2.1. VOP nejsou účtovány a v případě parity dle odst. 4.2.2. VOP jsou hrazeny Prodávajícím. V případě hrazení dopravy Kupujícím bude toto uvedeno ve Smlouvě.
 14. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu Zboží.
 15. Převzetí Zboží Kupující potvrdí na dodacím listu, který bude obsahovat zpravidla pořadové číslo dodacího listu, označení Kupujícího/jeho zástupce, druh a množství dodaného Zboží, termín a místo převzetí, a případně označení dopravce a jméno řidiče.
 16. Kupující je povinen při přejímce zkontrolovat řádnost a kompletnost dodávky podle Objednávky/Smlouvy, a to zejména, zda počet a druh dodaného Zboží odpovídá Objednávce a údajům dodacího listu, zda Zboží nebo obal Zboží nemá zjevné vady (porušený/poškozený obal, zjevný výskyt vody ve Zboží apod.).
 17. Pokud bude mít Zboží při přejímce vady (jiné množství Zboží, porušený/poškozený obal, zjevný výskyt vody ve Zboží apod.), pak je Kupující či jeho zástupce povinen provést o těchto vadách zápis v dodacím listu nebo na jiném dokumentu, a to při převzetí Zboží. V případě, že při přejímce nebudou zaznamenány zjevné vady Zboží a Kupující uplatní vůči Prodávajícímu nároky, které nebyly při přejímce zaznamenány, jsou takové nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu považovány za neodůvodněné a Prodávající není za pozdě uplatněné vady odpovědný.
 18. Vratné kontejnery, v nichž je dodáváno Zboží, zůstávají majetkem Prodávajícího. Tyto kontejnery nesmí být používány k jiným účelům a musí být vráceny do skladu Prodávajícího nepoškozené, prázdné, s veškerými součástmi a příslušenstvím. Pojem „prázdný“, pokud jde o vratné obaly, znamená, že neobsahují více než 1 procento množství dodaného Zboží.
 19. Analytická data a podrobnosti týkající se kvalitativních znaků Zboží odrážejí nejlepší znalosti Kupujícího vyplývající ze současné úrovně vědy a vývoje v oblasti podnikání Kupujícího. Vzorky, které mohou být k dispozici Kupujícímu před uzavřením smlouvy, mají pouze přibližný význam a odrážejí pouze současnou průměrnou kvalitu Zboží. Pokud jsou na základě vzorků některé parametry uvedeny ve specifikacích produktu, bezpečnostních listech nebo jiných smluvních dokumentech, jsou závazné a konečné.
 20. Kupující odpovídá za dodržování bezpečnostních a ekologických předpisů v souvislosti s pořízením, skladováním a používáním zboží po předání. 

5. EXPORT

 1. Vzhledem k zákonným předpisům o embargu (např. v Německu, EU nebo USA) Prodávající výslovně upozorňuje, že na jím dodávané Zboží se mohou vztahovat určitá vývozní omezení. Porušení těchto vývozních omezení může mít podle trestního práva následky.
 2. V souvislosti s vývozem Zboží není Prodávají nijak povinen poskytnout součinnost Kupujícímu. Pokud existuje dohoda, podle které Prodávající poskytne v souvislosti s vývozem Zboží Kupujícímu součinnost, vztahuje se to pouze na vývoz Zboží na dohodnuté místo dodání. To se týká zejména vypracovávání dokumentů, které jsou důležité pro účely vývozu. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží, určenou množstvím dodaného Zboží, jednotkovou cenou pro daný druh Zboží a způsobem dodání Zboží (parita), platnou pro den dodání Zboží, včetně příslušných daní (DPH, SPD).
 2. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 
  1. v hotovosti v provozovnách Prodávajícího;
  2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  3. bezhotovostně platební kartou v provozovnách Prodávajícího;
  4. jiným způsobem dle dohody (např. vzájemný zápočet).
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu kupní cenu a dopravní náklady daňovým dokladem (fakturou) vystaveným na základě dodacího listu, je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo tak stanoví obecně závazné předpisy. Kupní cena bude na daňovém dokladu uvedena v CZK za MJ dodaného Zboží dle dodacího listu včetně příslušných daní.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Kupující se zavazuje zaplatit vyúčtovanou kupní cenu případně dopravní náklady ve lhůtě splatnosti. V případě prodlení je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím – podnikateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
 7. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do stanovené lhůty od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Pokud není ve Smlouvě dohodnuta platba předem anebo jiná splatnost, je splatnost daňových dokladů stanovena na 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
 8. Pokud bude ve Smlouvě dohodnuta platba předem, tak po objednání Zboží Prodávající zašle Kupujícímu zálohovou fakturu, která není daňovým dokladem pro účely DPH. Až po uhrazení zálohové faktury (celkové kupní ceny) dodá Prodávající Zboží v Kupujícímu a vystaví řádný daňový doklad ve smyslu zákona o DPH.
 9. V souladu s § 26 odst. 3 zákona o DPH Kupující souhlasí, aby mu Prodávající zasílal daňové doklady v elektronické podobě zejména na e-mail uvedený ve Smlouvě (Objednávce). Elektronické daňové doklady/faktury zaslané Kupujícímu se považují za faktury pro účely DPH. Faktura se má za doručenou dnem jejího odeslání na e-mail Kupujícího.
 10. V případě, že z identifikace platby uskutečněné Kupujícím jednoznačně nevyplývá, který daňový doklad hradí, budou došlé platby Kupujícího zaúčtovány/započítávány v následujícím pořadí:  
  1. smluvní pokuty;
  2. úroky z prodlení nebo jiné příslušenství pohledávky;
  3. jistina z nezaplacených faktur – daňových dokladů.
 11. Pro účely hrazení daňových dokladů/faktur musí Kupující užít bankovní účet uvedený na zálohové faktuře/daňovém dokladu.
 12. Jestliže bude Kupující v prodlení se splněním svých finančních závazků vůči Prodávajícímu více než 3 pracovní dny, je Prodávající oprávněn: 
  1. zadržet dosud nerealizované dodávky Zboží až do dne splnění těchto závazků Kupujícím, aniž by to znamenalo porušení Smlouvy nebo zánik práva okamžitě odstoupit od Smlouvy;
  2. dodat další Zboží jen když Kupující předem zaplatí dlužnou částku a kupní cenu dalšího Zboží.
 13. Kupující může provést započtení anebo postoupení jakékoliv pohledávky, kterou má za Prodávajícím, jen s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího, není‑li ve VOP stanoveno jinak. 

7. REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti Stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, konkrétně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující anebo jím zmocněný dopravce je povinen zkontrolovat Zboží ihned při jeho dodání/převzetí. Zjevné vady Zboží je Kupující povinný u Prodávajícího písemně reklamovat okamžitě při převzetí Zboží.
 3. Kupující musí při manipulaci s vadným Zbožím zajistit, aby byla zachována případná práva a nároky Prodávajícího vůči třetím osobám (dopravci a dalším osobám, které se Zbožím manipulovaly), a je povinen informovat Prodávajícího o vadách Zboží, které by taková práva nebo nároky zakládaly.
 4. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
 5. Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího. Bližší podmínky uplatnění reklamace upravuje REKLAMAČNÍ ŘÁD FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o., který je rovněž nedílnou součástí Smlouvy.
 6. V případě reklamací týkajících se kvality Zboží musí být Prodávajícímu bez zbytečného odkladu zaslán vzorek v dostatečném množství; zbývající Zboží v původních obalech a jakékoli Zboží, které mohlo být používáno, musí být zajištěno a skladováno samostatně, přičemž musí být následně ze strany Kupujícího zajištěna Prodávajícímu možnost podniknout veškerá nezbytná opatření k prohlídce Zboží, kterého se reklamace týká.
 7. Lhůta pro reklamace Zboží podané Kupujícím, který je podnikatel, je jeden rok ode dne dodání Zboží. Lhůta jednoho roku se rovněž vztahuje na nároky vyplývající z protiprávních jednání, které jsou založeny na vadě předmětného Zboží. Pokud Kupující, který je podnikatel, neuplatní reklamaci do 7 dnů ode dne, kdy se o vadě Zboží dozvěděl, odpovědnost Prodávajícího za vady vůči Kupujícímu zaniká. Vady kvality, které jsou zjistitelné pouze speciálními testy, je Kupující, který je podnikatel, povinen reklamovat nejpozději do 2 pracovních týdnů ode dne, kdy se o vadě Zboží dozvěděl.
 8. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za přímé či nepřímé škody anebo ušlý zisk anebo nemajetkovou újmu, které vzniknou nesprávným použitím Zboží. Pro případy vzniku přímé či nepřímé škody, ušlého zisku anebo nemajetkovou újmy v souvislosti s použitím vadného Zboží Kupujícím bylo mateřskou společností Prodávajícího uzavřeno pojištění.
 9. Prodávající neodpovídá Kupujícímu ani třetím osobám za škody vzniklé na základě Kupujícím uzavřených smluvních vztahů s třetími osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé.
 10. Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakoukoliv újmu vzniklou na základě Smlouvy, včetně ušlého zisku a nemajetkové újmy, maximálně do výše 100.000,- Kč. 

8. REACH

 1. S přihlédnutím k právům a povinnostem vyplývajícím z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále jen Nařízení REACH) Prodávající tímto informuje Kupujícího, že splnil podmínky týkající se Zboží, na které se vztahují povinnosti vyplývající z Nařízení REACH a které jsou předmětem Smlouvy, a Zboží bylo řádně zaregistrováno v souladu s požadavky Nařízení REACH. 

9. VYŠŠÍ MOC

 1. Nepovažuje se za porušení Smlouvy, jestliže kterákoliv ze Stran nemůže plnit svoje povinnosti z důvodu překážky, která nastala nezávisle na vůli povinné Strany a brání jí ve splnění její povinnosti, a není možné rozumně předpokládat, že by povinná Strana tuto překážku anebo její následky odvrátila anebo překonala, a že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (např. válka, celostátní či oborová stávka, zemětřesení, záplava, požáry, teroristický útok, havárie produkce, neočekávané výpadky produkce, neočekávaný nedostatek materiálu pro výrobu Zboží atd.). Na základě požadavku druhé Strany dotyčná Strana předloží zdůvodnění existence okolností vylučujících odpovědnost/vis maior.
 2. Dohodnuté termíny se prodlužují o dobu trvání okolností vylučujících odpovědnost/vis maior. Jestliže doba jejich trvání přesahuje 30 dní, je kterákoliv ze Stran oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy bez jakýchkoliv negativních právních důsledků pro odstupující Stranu. 

10. MLČENLIVOST A SOUČINNOST

 1. Kupující i Prodávající jsou si vědomi, že všechny údaje, informace a skutečnosti o druhé Straně, o její činnosti v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním, o kterých se dověděly jakýmkoliv způsobem, existence a obsah Smlouvy, jsou důvěrnými informacemi a představují současně obchodní tajemství Prodávajícího. Kupující i Prodávající se zavazují, že tyto údaje, informace a skutečnosti neposkytnou třetí straně a nepoužijí je k jinému účelu než pro plnění Smlouvy.
 2. Strany jsou oprávněny sdělit informace svým právním a daňovým poradcům a auditorům, kteří jsou vázaní všeobecnou profesionální povinností mlčenlivosti stanovenou anebo uloženou zákonem; anebo společnostem ze skupiny (koncernu) Prodávajícího/Kupujícího anebo jsou povinni zachovávat mlčenlivost na základě písemné dohody s Prodávajícím.
 3. Jakékoli služby nebo rady, které poskytuje Prodávající, jakékoli informace nebo schválení nebo doporučení, která Prodávající vydává, jsou založeny na informacích, vzorcích nebo zkušebních sériích, které mu Kupující poskytl v souladu se současným stavem platným v době uzavření smlouvy stejně jako podle nejlepších znalostí Prodávajícího. Jakékoli služby a/nebo rady, informace, schválení a doporučení, které Prodávající poskytuje, se vztahují výhradně na konkrétní použití zařízení uvedené Kupujícím.
 4. Kupující je povinen poskytnout všechny potřebné údaje včas. Informace, které jsou Prodávajícímu poskytnuty Kupujícím nebo třetí stranou, nebude Prodávající zkoumat z hlediska věcné správnosti a úplnosti údajů. Jakékoli další náklady, které mohou být důsledkem porušení těchto povinností v oblasti informací a spolupráce, musí nést Kupující. Jakékoli další nároky Prodávajícího zůstanou nedotčeny.
 5. Údaje a informace o vhodnosti a použití Zboží nezbavují Kupujícího povinnosti provádět jeho vlastní zkoušky a kontroly.
 6. Kupující je povinen dodržovat rady, pokyny a specifikace obsažené ve schváleních, zkouškách nebo jiných zprávách a jiných dokumentech vztahujících se k dotyčnému Zboží; Kupující musí používat Zboží pouze pro zařízení, ke kterým se služby a / nebo rady, informace, schválení nebo doporučení vztahují.

 

11. NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ

 1. Zboží nabízené a prodávané Prodávajícím nesmí být použito pro letadla / kosmické lodě a / nebo jejich části bez předchozího výslovného souhlasu Prodávajícího, ledaže je takové Zboží odstraněno v plném rozsahu před uvedením tohoto letadla/kosmické lodi do provozu.
 2. Zboží nabízené a prodávané Prodávajícím nesmí být používáno ve spojení s primárním okruhem jaderné energie.
 3. Pokud je Zboží nabízené a prodávané Prodávajícím používáno v rozporu se specifikacemi stanovenými v čl. 11.1 a / nebo 11.2 VOP, musí Kupující bez zbytečného odkladu Prodávajícího odškodnit v případě vzniku následných škod, ztrát, újmy a jakýchkoli souvisejících nákladů (včetně právních nákladů), ledaže by Kupující nebyl odpovědným za použití zboží v rozporu se specifikacemi uvedenými v čl. 11.1 nebo 11.2. VOP. Jakékoli další nároky Prodávajícího zůstávají nedotčeny.

11bis. NO RUSSIA CLAUSE

 1. Zboží nabízené a prodávané Prodávajícím podléhá sankčním režimům a je zakázáno ho prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet přímo či nepřímo do Ruska a Běloruska nebo pro použití v Rusku a Bělorusku. Tento zákaz se pak vztahuje rovněž na území Krymu, Doněcka, Luhanska a dalších samozvaných republik na území Ukrajiny.
 2. Kupující nesmí přímo ani nepřímo prodávat nebo zpět vyvážet zboží (včetně technické podpory nebo služeb souvisejících s tímto zbožím, dále jen "služby") do Ruska, Běloruska, na území Krymu, Doněcka, Luhanska a dalších samozvaných republik na území Ukrajiny.
 3. V případě porušení je Prodávající oprávněn:
  1. s okamžitou platností vypovědět obchodní vztahy s Kupujícím nebo jejich část;
  2. s okamžitou platností zastavit jakékoli dodávky zboží (včetně poskytování služeb); a/nebo
  3. uplatnit jakékoli jiné přiměřené prostředky nápravy (mimo jiné včetně náhrady škody, ušlého zisku, či vynaložených nákladů). 

12. UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Každá ze Stran může písemně vypovědět kupní smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc. Pokud jde o výpověď smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání zboží speciálně objednaného pro konkrétního Kupujícího, bude korigována s ohledem na skladové zásoby prokazatelně vzniklé na základě objednávky a výpovědi kupní smlouvy ze strany Kupujícího.
 2. Výpovědní doba začíná plynout prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Straně.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy pokud: 
  1. Kupující poruší své povinnosti a závadný stav nenapraví ani do 10 dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího ke zjednání nápravy;
  2. Kupující poruší své povinnosti stanovené v čl. 11bis odst. 2 VOP;
  3. Kupující nesplní svůj dluh ve lhůtě k plnění;
  4. Kupující je platebně neschopný, podal nebo vůči němu byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, byl vyhlášen úpadek Kupujícího, nebo Kupující vstoupil do likvidace, nebo bylo vůči Kupujícímu zahájeno exekuční řízení;
  5. Kupující si neodebere Zboží (parita FCA) do 3 pracovních dnů od dohodnutého termínu (platí pouze pro dílčí kupní smlouvy provedené na základě příslušné Objednávky);
  6. Kupující si nepřevezme Zboží (parita DAP) v dohodnutém termínu (platí pouze pro dílčí kupní smlouvy provedené na základě příslušné Objednávky).
 4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 5. Kupující – spotřebitel má právo, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující - spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 12.5. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím - spotřebitelem Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese Kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 12.5. VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 10. Zánikem Rámcové kupní smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) nezanikají automaticky existující a platné dílčí kupní smlouvy vzniklé na jejím základě. Tyto dílčí kupní smlouvy (včetně všech práv a povinností z nich vznikajících) se až do jejich zániku budou řídit režimem rámcové kupní smlouvy. Jestliže dílčí kupní smlouva zanikne jakýmkoliv způsobem, vždy platí, že trvání a platnost Rámcové kupní smlouvy a ostatních dílčích kupních smluv tím automaticky není nijak dotčena.
 11.  Odstoupení od Smlouvy či jiné její ukončení (např. výpovědí) nemá vliv na povinnost platit smluvní pokutu/úroky z prodlení a dále ani na povinnosti, které mají dle Smlouvy trvat i po jejím zániku, zejména povinnost k náhradě škody a zaplacení všech dlužných částek. Ukončením Smlouvy není nijak dotčeno zajištění pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu. 

13. VOP

 1. VOP platí výlučně. Jakékoliv obchodní podmínky Kupujícího, existují-li, se na vzájemné vztahy Stran nepoužijí.
 2. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu své vlastní, odlišné obchodní podmínky nebo pokud jsou dané odlišné podmínky vytištěné v dokumentech Kupujícího, především na potvrzení Objednávek, pak se takové obchodní podmínky Kupujícího nepoužijí.
 3. Kupující považuje ujednání VOP za rozumně očekávané.
 4. Prodávající upozornil Kupujícího na ustanovení, která odkazují na VOP stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam byl Kupujícímu dostatečně vysvětlen. 

14. SMLUVNÍ POKUTY 

 1. Ustanovení VOP o smluvních pokutách se nevztahují na Kupující – spotřebitele.
 2. Strany prohlašují, že veškeré smluvní pokuty/úroky z prodlení považují za spravedlivé a přiměřené a plně s nimi souhlasí.
 3. Ujednáním o smluvní pokutě/úroku z prodlení není dotčeno právo Stran na náhradu újmy/škody.
 4. Strany jsou povinny zaplatit smluvní pokuty/úroky z prodlení bez ohledu na zavinění. 

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, které nebudou Stranami vyřešeny smírnou cestou, budou rozhodovány soustavou obecných soudů České republiky dle příslušných právních předpisů ČR.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. 

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Změna v registračních údajích společnosti, obzvlášť změna sídla, změna statutárních orgánů, včetně změny osoby zodpovědné za zhotovení a realizaci Smlouvy anebo změna údajů o kontaktních osobách se nepovažují za okolnosti měnící Smlouvu. Tyto změny budou oznámeny dotčenou Stranou druhé Straně do 10 dnů e-mailem.
 2. Právní vztahy ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. Použití kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.
 3. Jakákoliv nabídka učiněná ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu může být ze strany Kupujícího buď zcela přijata, nebo zcela odmítnuta. Změny nabídky (byť nepodstatné) se považují za protinávrh Kupujícího a nikoliv za akceptaci nabídky Prodávajícího s nepodstatnou odchylkou.
 4. Dispozitivní ustanovení právních předpisů mají přednost před obchodními zvyklostmi.
 5. Kupující prohlašuje, že byl informován Prodávajícím o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ve spojení se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) a seznámil se s informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.
 6. Pokud jde o plnění smlouvy, jsou Strany povinny dodržovat zákonná ustanovení o ochraně údajů a zejména dodržovat obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) vydané EU a uložit svým zaměstnancům povinnost dodržovat tyto předpisy.
 7. Strany zpracovávají získané osobní údaje (jména a kontaktní údaje příslušných kontaktních osob) výhradně za účelem plnění smlouvy a chrání je bezpečnostními opatřeními (článek 32 GDPR), která jsou přizpůsobena současnému stavu techniky. Strany jsou povinny odstranit osobní údaje, jakmile jejich zpracování již není nutné. Tím nejsou dotčeny případné zákonné povinnosti uchovávání.
 8. Pokud během plnění smlouvy jedna strana měla zpracovávat osobní údaje jménem druhé strany na smluvním základě, uzavře Prodávající s Kupujícím dohodu o zpracování smlouvy podle článku 28 GDPR. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud je některé ustanovení Smlouvy či VOP neplatné či zdánlivé, anebo se stane později neplatným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy či VOP. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
 2. Veškeré změny, jakož i jednání směřující ke změně nebo skončení Smlouvy, lze činit v písemné (listinné) anebo písemné (elektronické) formě. Za elektronickou formu se pro jednání Stran považuje komunikace/jednání Stran prostřednictvím e-mailů Stran uvedených ve Smlouvě/Objednávce.
 3. Všechna práva a povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce Stran.
 4. Není-li ve Smlouvě anebo VOP uvedeno jinak, pak se: 
  1. písemnost (listina) považuje za doručenou nejpozději 5. pracovní den ode dne jejího odeslání druhé Straně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb;
  2. e-mail považuje za doručený druhé Straně dnem, kdy bude potvrzeno jeho přečtení, nejpozději však 5. pracovní den po dni jeho odeslání na e-mail Strany uvedený ve Smlouvě.
 5. Strany se seznámily s Etickým kodexem Prodávajícího dostupným na webové stránce www.fuchs.com/cz, porozuměly mu a budou jeho ustanovení dodržovat v celém rozsahu. Strany se budou informovat o jakémkoliv porušení Etického kodexu Prodávajícího.
 6. Smlouva včetně VOP je uzavřena v souvislosti s podnikáním Stran, je-li Kupující též podnikatel, a žádná ze Stran se necítí být slabší smluvní stranou. Strany měly možnost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy včetně VOP dostatečně před jejím uzavřením, jejímu obsahu rozumí, chtějí jí být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly.
 7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 21. 3. 2024

 

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin