Hopp til innholdet


Bærekraft

Bærekraftarbeidet vårt

Vi ønsker å skape bærekraftige verdier i hele virksomheten – for kunder, ansatte, aksjonærer og samfunnet som helhet. Å sikre god livskvalitet for fremtidige generasjoner er et mål vi prioriterer høyt. 

I takt med at vi har engasjert oss stadig mer i spørsmål som gjelder bærekraft, har også kompleksiteten økt. Hva er egentlig riktig og galt? Uansett om vi snakker om klima, likestilling eller integrering dukker det ofte opp flere spørsmål enn svar, og det finnes enormt mange aspekter å sette seg inn i. Vi har ikke alle svarene i dag, og vi har – i likhet med de fleste andre – mye å lære på veien. 

Vi støtter og ønsker å bidra til gjennomføringen av de 17 globale bærekraftsmålene som FNs 193 medlemsstater vedtok i september 2015. Bærekraftsmålene er viktige, ikke minst for å skape en felles forståelse av de globale utfordringene vi må håndtere for å skape forutsetninger for en bærekraftig utvikling. Som selskap er vi helt overbevist om at disse bærekraftsmålene kan bidra til felles handling og sørge for at utviklingen mot bærekraft går raskere. Produktene og løsningene vi leverer, er ment å bidra til målene på en rekke måter, og i kraft av nærværet vårt på mange markeder over hele verden har vi mulighet til å støtte de fleste av de 17 globale målene. 
Les mer i våre bærekraftrapporter.

Redusere klimaavtrykket for kundene
Smøremidlenes oppgave er å motvirke friksjon, slitasje og korrosjon, noe som betyr at smøremidler bidrar til bærekraft på en naturlig måte. For oss er bærekraft derfor også koblet til evnen vi har til å redusere klimaavtrykket indirekte, ved at kundene våre benytter produkter som bidrar til redusert miljøpåvirkning ved bruk. Det er dette positive avtrykket vi jobber for å etterlate oss. Vi kaller det ”the FUCHS Print”.

Strategi for hele verdikjeden
Siden 2010 har vi systematisk gjennomført og utviklet vår strategi for økt bærekraft. Den omfatter
hele verdikjeden: leverandørene – vår egen virksomhet – kundenes bruk av produktene våre. 

Relevante faktorer som påvirker miljøavtrykket vårt, er:

 • Råvarenes påvirkning på miljøet og hvilke ressurser som brukes i forbindelse med utvinning og leveranser  
 • Bearbeiding og blanding i smøremiddelfabrikkene 
 • Levering av ferdige smøremidler til kundene våre 
 • Og til slutt i kjeden: kassering av brukte produkter 

Smøremiddelproduksjon er en foredling og skjer i slutten av prosess- og verdikjeden, noe som betyr at det direkte økologiske avtrykket fra smøremiddelproduksjon er relativt lite. På denne måten skiller vår virksomhet seg fra konvensjonell kjemisk industri. Men dette betyr ikke at vi ikke jobber for å redusere avtrykket fra vår egen virksomhet. Målet er å minimere eller ytterligere redusere både bruken av energi og vann og mengden av avfall og CO2-utslipp.

Indikatorene vi bruker for å måle den økologiske bærekraften og redusere miljøavtrykket, er:

 • Energiforbruk (kWh per tonn produsert)
 • Vannforbruk (liter per tonn produsert)
 • Avfallsproduksjon (kg per tonn produsert)
 • CO2-utslipp (kg per tonn produsert)

Nytt, moderne produksjonsanlegg 
Her i Norden tar vi et stort skritt i riktig retning for å redusere klimapåvirkningen med byggingen av det nye produksjonsanlegget utenfor Stockholm, som skal settes i drift høsten 2020. Det vil gi oss helt nye forutsetninger for å redusere klimapåvirkningen i produksjonsfasen. Vi har aktivt valgt å tenke bærekraft fra start, og mulighetene til å bygge inn og klargjøre for så bærekraftige løsninger som mulig, er svært mye større når man starter fra scratch og bygger fra grunnen. Her kan du lese mer om og se videoen om vårt nye produksjonsanlegg.

CO2-nøytralitet i vår egen virksomhet
Fra og med 2020 kompenserer vi for utslipp som vi per i dag ikke har klart å unngå. Dette er en global satsing og gjelder for samtlige FUCHS-anlegg over hele verden. Nøytraliteten gjelder vårt totale CO2-avtrykk fra: oppvarming, drivstofforbruk og energiforbruk ved produksjon, avfall og avløpsvann, administrasjon, forskning og utvikling, energirelaterte utslipp tidligere i verdikjeden, jobbreiser, hotellovernattinger og de ansattes pendling til og fra jobb. Ved å ta hensyn til alle disse utslippskildene, kan vi beregne CO2-utslippene. På basis av dette tallet investerer vi deretter i høykvalitative klimabeskyttelsesprosjekter for å kompensere for en tilsvarende mengde CO2

På sikt vil vi gradvis redusere investeringene i klimakompensasjon ved at vi øker andelen av fornybar energi og gjør anleggene våre stadig mer energieffektive. Vi følger prinsippet: unngå – redusere – kompensere. I denne rekkefølgen.

Les mer i bloggen vår "Klimakompensasjon – en måte å kjøpe seg fri på?" og i vår Strategi for CO2-nøytralitet

Sikte mot helt bærekraftige produkter
For at vi skal kunne tilby helt bærekraftige produkter, må også alle basisvarer vi kjøper inn, være bærekraftige. Det er her det største arbeidet ligger, og også det vanskeligste, fordi det ligger i leverandørleddet, utenfor vår egen virksomhet. 

Råvarene vi kjøper inn, står for ca. 90 % av CO2-avtrykket fra smøremidlene våre. Men takket være at vi er verdens største uavhengige smøremiddelprodusent, har vi en sentral plass på smøremiddelmarkedet som gir oss mulighet til å påvirke oppover i verdikjeden. Vi har satt oss som mål at vi skal bidra til kontinuerlig forbedring av verdikjedens økologiske bærekraft gjennom samarbeid med strategiske leverandører og ved kun å bruke leverandører som har samme mål. 

Akkurat nå samarbeider vi med leverandører og kunder for å kvantifisere begrepet bærekraft, med mål om å utforme et merke som vi kan bruke til å klassifisere produktene våre. Klassifiseringen kan senere brukes som grunnlag for forskning og utvikling. I fremtiden vil bærekraft være en del av produktspesifikasjonen for smøremidler.

Nye samarbeidsmodeller – en nøkkel
Vi tror at nye former for samarbeid er en nøkkel – dette er noe vi må gjøre i fellesskap hvis vi skal klare å skape en bærekraftig verden. For å realisere planene våre, er vi derfor på jakt etter samarbeid med ulike aktører på markedet for hele prosess- og verdikjeden. Vi deltar i ulike samarbeidsprosjekter både i og utenfor smøremiddel- og kjemisektoren. Blant annet: 

 • Siden 2016 har vi deltatt i et felles initiativ med mange ulike tyske industribedrifter for å opprette bærekraftsnettverk i utviklingsland og vekstøkonomier som samordnes av bærekraftsnettverket Econsense og WZGE.
 • Vi leder en innsatsgruppe for bærekraft – Sustainability Task Force – i UEIL (Union of the European Lubricants Industry) som ble opprettet høsten 2018 og som møtes i Brussel sammen med internasjonale industribedrifter fire ganger årlig. 
 • Fra 2019 har vi offisielt støttet samarbeidsprogrammet "Alliance for Development and Climate", som drives av det tyske føderale departementet for økonomisk samarbeid. Programmets mål er å beskytte klimaet, fremme en bærekraftig utvikling og oppnå CO2-nøytralitet ved å unngå, redusere og kompensere for CO2-utslipp.
 • På forskningsområdet bedriver vi et intensivt samarbeid om fremtidens løsninger. Informasjon om våre pågående forskningsprosjekter ligger på vår globale nettside. 

Har du en idé til et samarbeidsprosjekt, noe som ville føre oss et skritt nærmere bærekraftsmålene for vår sektor? Kontakt oss gjerne.

Skrolle til starten av siden

FUCHS og Den Hartogh anskaffer nye elektriske lastebiler for tunge bulktransporter.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00