رفتن به محتوا

TRENOIL

پوشش نورد TRENOIL مصرف روغن نورد و هزینه فرآیند را کاهش می دهد. آنها از طریق ترکیبات افزودنی جدید موجب تمیز شدن تسمه شده و بخاطر اثر روانکاری بهینه شده خود، بهره وری را افزایش می دهند.

Max execution time: 240