رفتن به محتوا

Lubricating Greases

گریس روانکاری

گریس روانکاری شامل روانسازهای تهیه شده از روغن پایه و یک ضخیم کننده است که به طور ویژه انتخاب شده است. برای بالای بردن ویژگی های خاص، مواد افزودنی به گریس روانکاری اضافه می شود. گریس روانکاری عناصر ساختاری هستند به ویژه زمانی که به عنوان روانسازهای ماندگار برای روانکاری مادام العمر استفاده می شوند. محدوده کامل و متوازن گریس روانکاری FUCHS محلول های اقتصادی و فنی مناسبی برای بیشترین کاربردهای گریس روانکاری در اختیار شما قرار می دهد.

Max execution time: 240