Preskočiť na obsah

Osobné vyhliadky

Úspešná spoločnosť musí mať oporu v kvalitne vyškolených zamestnancoch a špičkovom manažérskom tíme. Prostredníctvom cieleného a individuálneho postupu vytvárame východisko pre kontinuálny rozvoj zamestnancov a garantujeme vhodné zapĺňanie voľných pracovných pozícií. Pokiaľ je to možné, pracovné pozície sa vždy najskôr obsadzujú kompetentnými a skúsenými internými zamestnancami spoločnosti. Zamestnancova znalosť priebehu prevádzky, efektivita a orientácia na zákazníka a zamestnancov tvorí rozhodujúce predpoklady na to, aby sa príslušný jednotlivec dokázal ujať svojho podielu na zodpovednosti v spoločnosti FUCHS.

Akadémia FUCHS

V snahe uspokojovať nároky vznikajúce v neustále sa meniacom prostredí poskytujeme našim zamestnancom nevyhnutnú podporu a cieleným spôsobom zdokonaľujeme ich zručnosti a kompetencie vhodnými školeniami. AKADÉMIA FUCHS plní funkciu celosvetovej inštitúcie so zameraním na odbornú prípravu. Práve tu organizujeme technické vzdelávacie kurzy a prostredníctvom rôznych vzdelávacích ponúk pomáhame našim predajcom kontinuálne rozvíjať svoju technickú odbornosť. Náročné kurzy ponúkané AKADÉMIOU FUCHS sa individuálne dopĺňajú rôznymi ponukami našich miestnych jednotiek.

Rovnováha medzi pracovným a osobným životom

Schopnosť skĺbiť rodinný život s kariérou pokladáme za kľúčovú požiadavku, ktorej splnenie je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia angažovaného prístupu a vysokého pracovného výkonu zo strany našich zamestnancov. Preto sa domnievame, že je dôležité pomáhať im pri zvládaní rozmanitých výziev v rôznych životných etapách – od starostlivosti o deti až po opateru o starších členov rodiny.

Kontakt
Telefón:+421948720028