Preskočiť na obsah

Systém riadenia súladu spoločnosti FUCHS

FUCHS ako globálna podniková skupina pôsobiaca vo sfére mazív neustále zvádza boj s konkurenciou. A tejto konkurencii čelíme bez obmedzení. Férový konkurenčný boj je z nášho pohľadu základom integrity a pokroku; prináša nám nové možnosti a príležitosti na rozvoj na danom trhu.

Konanie každého zamestnanca spoločnosti FUCHS musí prebiehať v medziach platnej legislatívy. Od manažmentu a zamestnancov sa bez výnimky vyžaduje, aby v rámci svojich pracovných aktivít dodržiavali príslušné zákony, smernice a sociálne normy – bez ohľadu na to, či ide o nadnárodné alebo miestne predpisy. Nezákonné postupy môžu viesť k poškodeniu dobrého mena našej spoločnosti, oslabujú našu trhovú pozíciu a môžu spoločnosti spôsobiť ekonomické škody.

Spoločnosť FUCHS v roku 2004 predstavila Kódex správania, ktorý okrem iných noriem ustanovuje aj princípy férovej hospodárskej súťaže, transparentnosti a integrity. Predstavenstvo je priamo poverené dodržiavaním predpisov a Corporate Governance. Systém riadenia súladu spoločnosti FUCHS zahŕňa hlavného referenta pre dodržiavanie predpisov a organizáciu pre dodržiavanie predpisov. Úlohou týchto dvoch subjektov je pomáhať a radiť našim zamestnancom po celom svete. Každá lokálna jednotka má prideleného jedného referenta pre dodržiavanie predpisov.

Tretia novelizovaná verzia Kódexu správania, ktorá bola opätovne vydaná v roku 2016, a smernice, ktoré sa vzťahujú na najdôležitejšie oblasti dodržiavania predpisov, kam okrem iného spadá aj boj proti korupcii a hospodárska súťaž, predstavujú záväzné rámce pre konanie jednotlivcov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby konanie všetkých jednotlivcov bolo vždy v súlade so zákonom a etickými princípmi. Táto iniciatíva je obohatená o informácie a vzdelávacie prostriedky, konzistentnú analýzu a sankcionovanie porušení nariadení pre dodržiavanie predpisov, horúcu linku pre dodržiavanie predpisov, pravidelnú tvorbu výkazov o dodržiavaní predpisov, ako aj špecializovaný audit so zameraním na dodržiavanie predpisov.


Komunikácia spoločnosti FUCHS v súvislosti s dodržiavaním predpisov

Spoločnosť FUCHS s účinnosťou od 15. septembra 2014 spustila internetový systém nahlasovania označovaný pojmom Komunikácia spoločnosti FUCHS v súvislosti s dodržiavaním predpisov. Systém je založený na štandardizovanom riešení poskytovateľa Business Keeper AG a spĺňa najprísnejšie normy pre bezpečnosť IT. Používateľovi umožňuje podrobne opísať svoje pozorovania a začať dialóg s referentom pre dodržiavanie predpisov. Pokiaľ si to používateľ želá, počas celého procesu môže zostať v anonymite.

Používateľov môžeme ubezpečiť, že spoločnosť FUCHS nemá záujem o dokumentovanie osobných údajov. V rámci webového portálu na tento systém nahlasovania neexistuje žiadne hypertextové prepojenie, aby nebolo možné vystopovať konkrétnych jednotlivcov. Ak chcete vstúpiť do systému Komunikácia spoločnosti FUCHS v súvislosti s dodržiavaním predpisov, stačí do svojho webového prehliadača skopírovať nasledujúcu internetovú adresu (URL):

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Kontakt
Telefón:+421948720028