Preskočiť na obsah


Spoločnosť FUCHS už dnes pracuje na výskume riešení pre budúcnosť

Technické a regulačné požiadavky na mazivá, napríklad ustanovené legislatívou REACH, majú byť z roka na rok prísnejšie. Z uvedeného dôvodu budú špičkové mazivá vyznačujúce sa čoraz užšou produktovou špecializáciou a individualizáciou čoraz žiadanejšie.

Nové najmodernejšie materiály, ako sú plasty, materiály s povrchovou vrstvou alebo titán a hliníkové zliatiny používané v leteckom priemysle a odvetví zdravotnej techniky si vyžadujú inovatívne procesné kvapaliny s novými vlastnosťami. V automobilovom priemysle motory s narastajúcim výkonom čoraz viac zaťažujú prevodovky a kladú väčšie nároky na používaný olej. Hlavné výzvy v tomto odvetví – ľahká konštrukcia, palivová úspora a zvýšenie miery využívania elektromotorov – si žiadajú inovatívne kvapaliny a mazivá.

Naliehavosť sociálne a environmentálne relevantných tém, ako sú klimatické zmeny a vzácnosť prírodných zdrojov, si žiadajú nové prístupy v reťazcoch tvorby pridanej hodnoty. Medzi kľúčové slová patria znižovanie emisií CO2, energetická efektívnosť, palivová hospodárnosť, obnoviteľné zdroje a recyklácia. Spoločnosť FUCHS sa nebojí čeliť týmto výzvam.


Spoločnosť FUCHS sa v spolupráci s mnohými partnermi venuje intenzívnej výskumnej činnosti

Projekt „Pegasus“ Federálneho ministerstva ekonomiky a technológií je spoločný výskumný projekt zahájený v roku 2009, ktorého cieľom je zvyšovať energetickú efektívnosť hnacích sústav osobných automobilov (motor, prevodovka, ložiská). Desať spoločností a inštitútov skúma materiálové a mazivové riešenia, ktoré napomáhajú znižovať spotrebu paliva.

Surová ropa je obmedzený zdroj. S prihliadnutím na túto skutočnosť je potrebné jej alternatívy hľadať aj v odvetví mazív. Medzi obnoviteľné suroviny patria rastlinné oleje, ako je repkový olej. Diskusie o „potravinovej súťaži“ vyplývajúcej z používania rastlinných olejov na technické účely viedli k hľadaniu alternatívnych surovín, ktoré nie sú vhodné na výrobu potravín a krmív. Spoločnosť FUCHS sa preto podieľa na interdisciplinárnej iniciatíve „Hodnota modernej biomasy“ Nemeckého federálneho ministerstva školstva a výskumu (BMBF). Tento projekt sa zameriava na vývoj integrovaného obnovovacieho reťazca na konverziu tretej generácie rias a biomasy na báze kvasiniek. Cieľom je vyrábať letecké palivá, funkčné mazivá a nové stavebné materiály. Lipidy obsiahnuté v určitých druhoch rias je možné použiť na výrobu zložiek mazív najvyššej akosti.

V rámci výskumnej iniciatívy BMBF „Nulové emisie uhlíka“ sa recyklácia odpadových vôd bohatých na uhlík skúma z hľadiska produkcie funkčnej biomasy. Cieľom tohto projektu je z odpadu vyrábať materiály s možnosťou opakovaného použitia. Kľúčové slovo v tomto prípade znie hodnoty-z-odpadu. Uhlík obsiahnutý vo vode tvoriacej priemyselný odpad, splaškovom kale a dymových splodinách sa má prostredníctvom mikroorganizmov využívajúcich odpad ako substrát premieňať na cenné stavebné prvky vhodné pre priemyselnú výrobu. Z pohľadu spoločnosti FUCHS je dôležité výskumné aktivity orientovať na oblasť funkčných bázických olejov a prímesí. Komplexné molekuly sa majú získavať prostredníctvom enzymatickej modifikácie na použitie v podobe bázických kvapalín alebo prímesí.

Výskumná aliancia „Technologicky funkčné proteíny“ BMBF skúma vzťahy medzi štruktúrou a funkciou pri rastlinných proteínoch, ktoré nie sú vhodné na výrobu potravín ani krmovín. Tento projekt sa zameriava na využívanie modifikovaných proteínov vo forme prímesí v pôsobnosti výroby mazív. Proteíny tohto druhu sa dajú získavať z materiálov tvoriacich odpad z poľnohospodárstva.

Aj elektromobily si žiadajú mazivá. Prudký rozmach využívania elektromobilov na individuálnu dopravu a ich prudkého rozvoja kladie nové nároky na mazivá. Elektromobily, a najmä tie s vysokou koncentráciou výkonu, si dokonca aj v prípade, ak sa nepoužívajú vôbec žiadne bežné motorové oleje, žiadajú mazanie (pre valivé ložiská a prevodovky) a chladenie. Elektrické pohony v automobiloch si preto vyžadujú nové prístupy, a to nielen v snahe vyhovieť špecifickým požiadavkám, ale aj s cieľom vylepšiť celý systém prostredníctvom nových riešení. Jedným zo spôsobov, akými sa spoločnosť FUCHS snaží hľadať odpovede na tieto otázky, je účasť na prebiehajúcom projekte EÚ s názvom „Elektrický pohon optimalizovaný prostredníctvom integrácie (ODIN)”. Robert BOSCH GmbH pôsobí ako koordinátor tohto projektu a spoločnosť FUCHS zastáva funkciu partnera pre mazivá.

Kontakt
Telefón:+421948720028