Preskočiť na obsah

Vitajte v spoločnosti FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. !


Sme veľmi radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme vám za záujem o našu spoločnosť, výrobky a webové stránky. Ochrana a bezpečnosť údajov pri návšteve našej stránky je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu by sme chceli využiť túto príležitosť a informovať vás o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú a ktoré získavame počas vašej návštevy našej webovej stránky a účeloch, na ktoré sú používané. Prosím prečítajte si pozorne nižšie uvedené informácie.

Pretože zmena zákonov alebo našich interných postupov si môže vyžadovať ešte aj úpravu vyhlásenia o ochrane údajov, prosím čítajte si toto vyhlásenie o ochrane údajov pravidelne. Vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek pozrieť, uložiť alebo vytlačiť kliknutím na možnosť „Vyhlásenie o ochrane údajov“.

 

§ 1 Spracovateľ a rozsah použitia

Spracovateľ v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej označované GDPR) a ostatných národných zákonov členských štátov na ochranu údajov rovnako ako aj ďalšej legislatívy na ochranu údajov je:

 

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

Štúrova 51

977 01  Brezno

Tel: +421 (0) 48 28 58 750

Email: fuchs@fuchs.sk

Webová stránka: https://www.fuchs.com/sk

 

Konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Kolenčík

 

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na tie stránky, ktoré sú zverejnené na internete spoločnosťou FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. , ktoré si taktiež môžete pozrieť na našej doméne www.fuchs.com/sk rovnako ako aj na všetkých pomocných doménach (ďalej označované ako „naša webová stránka“).

 

§ 2 Zásady spracúvania údajov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Zahŕňajú napríklad informácie, ako sú vaše meno, vek, adresa, telefónne číslo, dátum vášho narodenia, emailová adresa, adresa IP alebo vaše bežne zaužívané správanie. Informácie, ktoré nám neumožňujú (alebo umožňujú len s vynaložením nadmerného úsilia) priradiť údaje k vám ako osobe – napr. prostredníctvom anonymizovaných informácií – sa neradia medzi osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov (napr. zbieranie, sprístupňovanie, používanie, ukladanie alebo premiestňovanie osobných údajov) musí byť vždy založené na právnom základe alebo k nemu musíte dať súhlas. Spracované osobné údaje sú vymazané hneď po naplnení ich účelu spracovania, ak neexistujú žiadne zo zákona vyplývajúce povinnosti vedenia záznamov.

Nižšie nájdete informácie o konkrétnych procesoch, rozsahu a účele spracúvania údajov, právnom základe spracúvania a časovej lehote, počas ktorej budú údaje uložené v tých prípadoch, kedy spracúvame cielene vaše osobné údaje za účelom umožnenia poskytovania konkrétnych služieb.

 

§ 3 Jednotlivé procesy zahŕňajúce spracúvanie údajov

1. Poskytovanie a používanie webovej stránky

a. Typ a rozsah spracúvania údajov

Počas vášho prístupu a používania našej webovej stránky zbierame konkrétne údaje, ktoré následne váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto údaje sú dočasne uložené v takzvanom protokolovom súbore.

Počas vašej návštevy našej webovej stránky zbierame nasledovné údaje, ktoré potrebujeme na technické účely, aby ste si mohli prezerať našu stránku a aby bola zabezpečená jej stabilita a bezpečnosť a ktoré sú tiež analyzované na výhradne štatistické účely:

 • IP adresa zdrojového počítača
 • Dátum a čas prístupu
 • Názov a URL prezretého súboru
 • Webová stránka uľahčujúca prístup (URL indikujúcej osoby)
 • Navštívené subdomény prevádzkovateľa
 • Použitý prehliadač a ak je to možné, operačný systém na vašom počítači a názov vášho poskytovateľa prístupu
 • Stav prístupu (http stavový kód)

b. Právny základ

Právny základ pre vyššie uvedené spracúvanie údajov je uvedený v článku 6 (1) (f) z GDPR. Vyššie uvedené spracovanie údajov je potrebné pre poskytovanie webovej stránky a teda nevyhnutné pre účely legitímnych záujmov sledovaných našou spoločnosťou.

c. Doba archivácie údajov

Protokolové súbory vytvorené v súvislosti s používaním našej webovej stránky budú spravidla uchovávané po dobu 14 dní a následne budú vymazané. Zber údajov a ich ukladanie do protokolových súborov je tu potrebné na prevádzku webových stránok a pre zabezpečenie stability a kvality tejto služby. V niektorých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon, môže dôjsť k rozšírenému a / alebo tiež k predĺženému doby ich uchovávania.

 

 

§ 4 Zdieľanie údajov s tretími stranami
 

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami jedine ak:

 • Ste nám na to dali výslovné povolenie podľa Čl. 6 (1) ods. 1 pís. a) z GDPR
 • V súlade s Čl. 6 (1) ods. 1 pís. c) z GDPR existuje právna povinnosť tak konať
 • Je to právne prípustné a v súlade s Čl. 6 (1) ods. 1 pís. b) z GDPR nevyhnutné pre plnenie s vami uzatvorenej zmluvy
 • V súlade s Čl. 6 (1) ods. 1 písmeno f) z GDPR zdieľanie vašich údajov je nevyhnutné pre ochranu oprávneného záujmu spoločnosti zo strany FUCHS OIL COR. (SK), spol. s r. o. a neexistujú dôvody predpokladať, že máte prednostné právo na to, aby vaše údaje neboli poskytnuté tretej strane, ktoré nesmie byť porušené
 • V súlade s Čl. 6 (1) ods. 1 pís. f) z GDPR poskytnutie vašich údajov je nevyhnutné pre uplatnenie, vykonanie alebo ochranu právneho nároku a neexistujú žiadne relevantné dôvody predpokladať, že máte prednostné právo na to, aby vaše údaje neboli poskytnuté tretej strane, ktoré nesmie byť pritom žiadnym spôsobom porušené.

 

§ 5 Používanie cookies

 

a. Typ a rozsah spracúvania údajov

Na našej webovej stránke používame cookies. Cookies sú vlastne malé textové súbory, ktoré posielame a ukladáme do prehliadača na vašom zariadení, pokiaľ si prezeráte našu webovú stránku. Pokiaľ nepovolíte určité z technického hľadiska podstatné cookies, niektoré funkcie našich webových stránok nebudú dostupné. Ďalšie takéto cookies nám umožňujú vykonávať množstvo rozličných analýz.

S pomocou cookies vám dokážeme, okrem iného, poskytovať aj užívateľsky pohodlnejšie a efektívnejšie internetové služby, napríklad tým, že dokážeme zohľadniť váš spôsob využívania našej webovej stránky alebo určiť vami uprednostňované nastavenia (napríklad krajinu alebo jazyk). Ak tretie strany spracúvajú údaje prostredníctvom cookies, zbierajú tieto informácie priamo cez váš prehliadač. Cookies nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Nemôžu spúšťať programy a neobsahujú vírusy.

Cookies, ktoré používame, sú známe pod názvom “návštevné cookies” patriace do skupiny krátkodobých, dočasných cookies. Tento typ cookie umožňuje uložiť vaše identifikačné číslo počas návštevy stránky. Toto umožňuje priradenie jednotlivých žiadostí vášho prehliadača k obvyklému spojeniu, na základe čoho dokážeme rozpoznať vaše koncové zariadenie pri vašej ďalšej návšteve našich webových stránok. Po opustení webových stránok sa tieto automaticky vymažú. Samozrejme môžete našu webovú stránku navštíviť aj bez povolenia cookies. Toto však môže viesť k obmedzeniu rozsahu nami poskytovaných služieb.

b. Právny základ

Pre vyššie uvedené zamýšľané účely je právny rámec na spracúvanie osobných údajov pomocou cookies uvedený v Čl. 6 (1) ods. 1 pís. f) z GDPR. Ak ste poskytli súhlas na použitie cookies ako dôsledok našich oznámení na webovej stránke („cookie banner“), je zákonnosť ich používania tiež založená na Čl. 6 (1) ods. 1 pís. a) z GDPR.

c. Doba archivácie údajov

Akonáhle už údaje získané prostredníctvom cookies viac nebudú na vyššie uvedené účely potrebné, budú vymazané. V niektorých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon, môže dôjsť k rozšírenému a / alebo tiež k predĺženému doby ich uchovávania.

d. Konfigurácia nastavení prehliadača

Väčšina prehliadačov je štandardne vopred nastavená tak, že cookies povoľuje. Vy však môžete váš prehliadač nastaviť tak, aby povolil len určité cookies alebo všetky cookies zablokoval. Chceli by sme však zdôrazniť, že ak v nastaveniach vášho prehliadača zablokujete všetky cookies, niektoré funkcie na našej stránke vám nemusia byť k dispozícii. Rovnako môžete nastaviť prehliadač takým spôsobom, aby vymazal cookies, ktoré už sú vo vašom prehliadači uložené. Okrem toho, môžete tiež nastaviť prehliadač tak, aby vás pred uložením cookies upozornil. Kvôli tomu, že funkčnosť jednotlivých prehliadačov sa môže líšiť, si prosím pozrite ponuku pomoci vo vašom konkrétnom prehliadači, ak si prajete zistiť viac informácií o možnostiach vašich nastavení.

Ak si želáte mať komplexný prehľad o všetkých prípadoch, kedy tretie strany vstupujú do vášho internetového prehliadača, odporúčame vám nainštalovať na tento účel špeciálne vyvinuté rozšírenie.

 

§ 6 Monitorovacie a analytické nástroje – Google Analytics

 

Pre zaistenie neustálej optimalizácie a dizajn našej webovej stránky orientovaný na dopyt používame monitorovacie a analytické nástroje. Využívanie monitorovacích nástrojov nám tiež umožňuje vytvárať štatistiky o využívaní našej webovej stránky návštevníkmi a na základe týchto zistení ďalej rozvíjať naše online ponuky.  Čo sa týka týchto záujmov, používanie vyššie uvedených monitorovacích a analytických nástrojov je právne v súlade s Čl. 6 (1) ods. 1 pís. f) z GDPR. Zamýšľaný účel spracúvania a údaje, ktoré sa majú spracúvať, je možné odvodiť z nižšie uvedeného opisu monitorovacích a analytických nástrojov.

Na tejto internetovej stránke sa používa Google Analytics, internetová analytická služba od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (“Google”). Google Analytics využíva takzvané “cookies”, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analyzovať, ako používate webovú stránku.

Informácie získané z týchto cookies – napríklad čas, miesto a frekvencia používania webovej stránky – sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v Spojených Štátoch. Klasické používanie Google Analytics nevylučuje získavanie iných osobných údajov ako je IP adresa prostredníctvom Google Analytics cookies. Na zaistenie maximálnej možnej miery ochrany vášho súkromia spoločnosť FUCHS nezávisle anonymizuje IP adresy návštevníkov jej webových stránok. Skracovanie IP adries zaisťuje, že nie je možné vytvoriť prepojenie na jednotlivých návštevníkov webovej stránky.

Chceli by sme vás upozorniť na to, že spoločnosť Google môže zdieľať získané informácie s tretími stranami, ak je to stanovené zákonom alebo ak tretie strany spracúvajú údaje v mene spoločnosti Google.

Informácie získané prostredníctvom cookies sú využívané spoločnosťou Google, pracujúcej pre prevádzkovateľa internetovej stránky, na analýzu vášho používania webovej stránky, zostavovanie správ o skutočnej aktivite webovej stránky a tiež poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky, ktoré sú spojené s využívaním danej webovej stránky a internetu.

Informácie získané z týchto cookies sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v Spojených Štátoch. Na tejto webovej stránke bolo spustené zariadenie určené na anonymizáciu IP adries, výsledkom čoho je, že IP adresy používateľov Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo ostatných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestor sú skrátené. Ako sa uvádza vyššie, spoločnosť FUCHS už skracovanie IP adries zaviedla, aby mohla poskytovať najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti. Spoločnosť Google pracujúca pre prevádzkovateľa webovej stránky využíva získané informácie na analýzu používania webovej stránky návštevníkmi, zostavovanie správ o aktivite webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky, ktoré sú spojené s využívaním webovej stránky a internetu.

Ukladaniu údajov z cookies môžete zabrániť aktivovaním príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Avšak berte na vedomie tú skutočnosť, že ak tak urobíte, nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie webovej stránky. Používatelia môžu tiež zabrániť spoločnosti Google získavať a spracúvať údaje vytvorené prostredníctvom cookies a údaje týkajúce sa ich užívania webovej stránky stiahnutím a nainštalovaním rozšírenia pre prehliadač, ktoré je dostupné na nižšie uvedenom odkaze. Aktuálna adresa tohto aktuálneho odkazu pritom je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Toto rozšírenie bráni prenosu informácií o vašej návšteve webovej stránky do prostredia Google Analytics. Toto rozšírenie nebráni výkonu analýz inými tretími stranami.

 

§ 7 Rozšírenia

 

1. Facebook a LinkedIn

 

Riešenie Shariff

 

Naše webové stránky obsahujú rozšírenia pre sociálne siete “Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) a “LinkedIn” (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043). Môže sa stať, že osobné údaje návštevníkov webovej stránky budú prostredníctvom týchto rozšírení zozbierané a prenesené a prepojené na predmetnú službu.

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. sám o sebe ako taký  prostredníct-vom rozšírení pre sociálne siete a ich používania žiadne osobné údaje. Za účelom zamedzenia prenášania údajov poskytovateľovi služieb v Spojených Štátoch bez vedomia používateľov sme na našej webovej stránke teraz zaviedli takzvané Shariff riešenie. Toto spôsobuje, že rozšírenia pre sociálne siete sú na webovú stránku prepojené výlučne graficky. Grafiky obsahujú odkaz na danú webovú stránku príslušného poskytovateľa takéhoto rozšírenia. Na služby poskytovateľa budete prepojený jedine vtedy, ak kliknete na jednu z grafík. Toto riešenie zabezpečí, že počas návštevy tejto našej webovej stránky, nie sú už vaše osobné údaje automaticky odosielané poskytovateľovi daného rozšírenia pre sociálne siete. Ak kliknete na niektorú grafiku rozšírenia pre sociálne siete, umožníte tým danému prevádzkovateľovi prenášať a ukladať údaje. Ak ani na jednu grafiku nekliknete, k prenosu údajov medzi vami a prevádzkovateľom daného rozšírenia pre sociálne siete nedôjde. Bližšie informácie o riešení Shariff nájdete na nasledovnej webovej stránke: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Po tom, ako kliknete na rozšírenie pre sociálne siete, dostane daný poskytovateľ informáciu, že ste navštívili danú stránku na našej webovej stránke. Prosím berte na vedomie, že nemusíte mať vytvorený žiadny užívateľský účet u daného poskytovateľa ani nemusíte byť prihlásení, aby k tomuto mohlo dôjsť. Ale ak budete mať užívateľský účet u daného poskytovateľa a počas návštevy našej webovej stránky už budete prihlásení, údaje zozbierané rozšírením pre sociálne siete budú priamo prepojené s vašim účtom. Ak si neželáte, aby boli príslušné údaje priamo prepojené s vašim účtom u poskytovateľa služby, musíte sa ešte pred kliknutím na rozšírenie pre sociálne siete z vášho účtu najprv odhlásiť.

Prosím berte na vedomie, že FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. nemá žiadny vplyv na to, či a v akom rozsahu daný poskytovateľ služby zbiera osobné informácie. Nepoznáme rozsah, účel alebo dĺžku archivácie zozbieraných údajov. Avšak chceme vás upozorniť na to, že je nutné predpokladať, že rozšírenie pre sociálnu sieť prinajmenšom zozbiera a použije informácie o IP adrese a informácie súvisiace so zariadením. Taktiež je možné, že daný poskytovateľ služby vysiela cookies.

Za účelom získania informácií o rozsahu a zámere všetkých aktivít týkajúcich sa zberu údajov rovnako ako aj o tom, ako sú vaše údaje ďalej spracúvané a používané si prosím prečítajte vyhlásenie o ochrane údajov uvedené priamo na webovej stránke daného poskytovateľa služieb. Taktiež tam nájdete informácie o zákonoch týkajúcich sa ochrany údajov ako aj o miestnych možnostiach nastavení ochrany vášho súkromia.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

LinkedIn Inc., LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

 

 

2. XING

Na našej internetovej stránke je použité tlačidlo pre sieť “XING”. Po kliknutí na toto tlačidlo sa prostredníctvom vášho prehliadača vytvorí pripojenie na servery spoločnosti XING AG (ďalej: XING), ktoré poskytujú funkcie “tlačidla XING”. XING pri návšteve tejto internetovej stránky nearchivuje žiadne vaše súkromné údaje.  Predovšetkým XING neukladá žiadne IP adresy. Nedochádza pritom k tvorbe žiadnych analýz o vašom užívateľskom správaní prostredníctvom vysielania cookies v súvislosti s „tlačidlom zdieľania XING“. Informácie o aktuálnej ochrane údajov súvisiacej s „tlačidlom zdieľania XING“ rovnako ako aj doplňujúce informácie  nájdete na nižšie uvedenej internetovej adrese:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

a www.xing.com/privacy

 

§ 8 Hypertextové odkazy  

 

Na našej internetovej stránke sú umiestnené takzvané hypertextové odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov. Po aktivovaní (kliknutí) hypertextového odkazu budete presmerovaní z našej internetovej stránky na internetovú stránku iného poskytovateľa. Okrem iného si túto skutočnosť môžete všimnúť vďaka zmene URL.  FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. nemá žiadny dosah na obsah alebo dizajn internetových stránok týchto ďalších poskytovateľov. Z tohto dôvodu je pochopiteľné, že záruky uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa na tieto internetové stránky ďalších poskytovateľov nevzťahujú. O tom, ako tieto organizácie zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi, sa prosím informujte priamo na ich internetových stránkach.

 

§ 9 Práva dotknutých osôb

 

GDPR vám, ako dotknutej osobe, v každom prípade zaručuje nižšie uvedené práva týkajúce sa spracovania osobných údajov:

 • Čl. 15 z GDPR vám dáva právo požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré v súvislosti s vami spracúvame. Najmä môžete požadovať informácie o zámere, na ktorý s vami súvisiace údaje spracúvame, o kategórii osobných údajov, o kategórii prijímateľov, ktorým vaše údaje boli a budú vhodne prezentované, o plánovanej dobe archivácie údajov, o možnosti uplatnenia práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo na podanie námietky voči spracovaniu, o možnosti uplatnenia práva sťažovať sa, o zdroji údajov o vás, ak sme ich nezbierali my, o tom či budú údaje prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a či sú údaje vyberané na základe procesov automatizovaného rozhodovania alebo profilovania so zmysluplnými informáciami o podrobnostiach tohto procesu, ak je to potrebné.
 • Čl. 16 z GDPR vám dáva právo požadovať okamžitú opravu alebo doplnenie nami vedených osobných údajov.
 • Čl. 17 z GDPR vám dáva právo požadovať vymazanie vašich nami vedených osobných údajov poskytnutých na spracovanie, ak nie sú potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, plnenie právnych záväzkov, verejných záujmov alebo na uplatnenie, využitie alebo ochranu právnych nárokov.
 • Čl. 18 z GDPR vám dáva právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak máte podozrenie, že údaje nie sú presné, spracovanie je protizákonné alebo my už vaše údaje viac nepotrebujeme, ale vy ste proti ich vymazaniu, pretože ich potrebujete na uplatnenie, využitie alebo ochranu právnych nárokov. Rovnako ste oprávnení uplatniť Čl. 18 z GDPR, ak namietate voči spracovaniu podľa Čl. 21 z GDPR.
 • Čl. 20 z GDPR vám dáva právo požadovať, aby sme vám doručili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, aktuálnom a strojom čitateľnom formáte alebo môžete požadovať, aby boli doručené inému spracovateľovi.
 • Čl. 7 (3) z GDPR vám dáva právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli. V dôsledku čoho, už viac nie sme oprávnení pokračovať v spracovaní údajov na základe tohto súhlasu.
 • Čl. 77 z GDPR vám dáva právo sťažovať sa dozornému orgánu. Kontaktné informácie dozorného orgánu, pod ktorého právomoc spadá naša spoločnosť sú tieto:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hraničná 12

820 07  Bratislava 27

Tel.: +421 (0) 2 3231 3214

Fax: +421 (0) 2 3231 3234

E-Mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Internet: https://dataprotection.gov.sk

 

§ 10 Právo namietať

V prípade spracovania vašich osobných údajov na základe legitímnych záujmov, Čl. 6 (1) ods. 1 pís. f z GDPR máte v súlade s Čl. 21 z GDPR, právo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, ak nato existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie alebo namietate voči priamemu marketingu. V prípade priameho marketingu máte všeobecné právo namietať, ktoré musíme implementovať bez toho, aby bolo potrebné uvádzať vznik konkrétnej    situácie.

 

§ 11 Opatrenia pre bezpečnosť údajov a zálohovania

Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie a narábať s vašimi údajmi tak, aby sme zachovávali maximálnu dôvernosť. Aby sme predišli manipulácii, strate alebo zneužitiu osobných údajov, ktoré máme uložené a ktoré sa vás týkajú, prijali sme rozsiahle technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme v súlade so zlepšovaním technológií. Tieto zahŕňajú využívanie uznávaných metód šifrovania (SSL alebo TLS).
Avšak musíme upozorniť, že z dôvodu existujúcej štruktúry internetu sa môže stať, že pravidlá na ochranu údajov a vyššie spomínané bezpečnostné opatrenia nebudú dodržané zo strany osôb alebo inštitúcií, ktoré nespadajú pod našu zodpovednosť. Obzvlášť nešifrované údaje – napr. ak sú zaslané v emaile – sa môžu dostať aj k tretím stranám. Na toto nemáme žiadny technický vplyv. Je povinnosťou používateľa chrániť údaje, ktoré sú mu poskytnuté proti zneužitiu buď prostredníctvom šifrovania alebo inými metódami.

Ak máte nejaké otázky, prosím neváhajte nás kontaktovať na niektorej z adries uvedených v sekcii č. 1.

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

Štúrova 51

977 01  Brezno

Kontakt
Telefón:+421948720028