Preskočiť na obsah

REACH

Už od 1.júna 2007 platí nový európsky zákon o chemických látkach známy tiež pod skratkou REACH.

Spoločnosť FUCHS vytvorila odbornú pracovnú skupinu, ktorá pracuje na zaistení všetkých potrebných krokov, ktoré si vyžaduje REACH legislatíva. Zároveň sa spolupracuje na tejto problematike aj s našimi dodávateľmi surovín a polotovarov. Chceme Vás uistiť, že problematike sa vo firme FUCHS venuje všetka potrebná odborná starostlivosť, tak aby prísne požiadavky novej legislatívy boli splnené v stanovených termínoch. Vynakladáme značné úsilie aby sme zaistili, že naše výrobky budú dostupné i budúcnosti. V súčasnosti nepredpokladáme zastavenie výroby Vami používaných výrobkov z dôvodov tejto legislatívy.

Veríme, že k pochopeniu témy REACH poslúži aj vysvetlenie niektorých pojmov, ktoré sme pre Vás pripravili.

Agentúra
Centrálna agentúra pre REACH v EU sa nazýva a ECHA a sídli v meste Helsinky.

Autorizácia
Špecializovaný proces schvaľovania agentúrou pre určité nebezpečné látky (napr. karcinogénne, mutagénne a pod.) Táto autorizácia sa bude udeľovať výrobcovi alebo dovozcovi. Naša spoločnosť nepoužíva vo svojich výrobkoch látky, ktoré si vyžadujú autorizáciu.

Ciele REACH
Najdôležitejším cieľom REACH je zlepšená ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami vyplývajúcimi z používania chemických látok

Chemické látky
REACH pokrýva všetky jednotlivé látky, ktoré sa vyrobia alebo dovezú do EU v množstve nad 1 tonu. Spoločnosť FUCHS niektoré látky nakupuje a niektoré látky si vyrába sama, Vo vzťahu tomu naša spoločnosť splní všetky povinnosti vyplývajúce z REACH, konkrétne spoločnosť FUCHS bude predregistrovať a registrovať všetky látky, ktoré sama vyrába.

Prípravok
Prípravok je zmes niekoľkých chemických látok a ako taký nepodlieha povinnosti predregistrácie resp. registrácie.

Výrobky FUCHS
Výrobky FUCHS sú zmesi niekoľkých látok a sú teda v zmysle terminológie REACH prípravky. Receptúra je know how firmy a preto patrí medzi utajované informácie. Z tohto dôvodu neposkytuje naša firma informácie o zložení jednotlivých prípravkoch svojim odberateľom.

Použitie
Spoločne s látkami sa budú tiež registrovať „identifikované použitia“ Látka môže byť aplikovaná iba v rámci týchto registrovaných použití. Opatrenia na zníženie rizík sú platné iba pre tieto registrované použitia.

Registrácia
Legislatíva REACH požaduje uskutočniť registráciu takmer všetkých chemických látok v určitom časovom horizonte, bez ktorej nebude povolené uvádzať tieto látky na trh podľa zásady „nie sú údaje – nesmie na trh“.

Registračná povinnosť
Podľa REACH má registračnú povinnosť tá strana, ktorá chemickú látku uvádza na trh EU – teda výrobcovia a dovozcovia, ktorí ju importujú z krajín mimo EU. Výrobcovia zmesí látok (podľa ich receptúr) alebo koncoví užívatelia (tzv. downstream users) nemajú registračnú povinnosť. Sú však povinný poskytovať informácie v zásobovacom reťazci. Vy, ako naši zákazníci ste vo veľkej väčšine užívateľom.

Výnimky
Všetky látky podliehajú predregistrácii resp. registrácii ak nie sú vyslovene z toho procesu vyňaté. Sú to napr. niektoré prírodné látky alebo chemické látky, ktoré sú regulované inými prísnejšími zákonmi EU (napr. potraviny, biocídy, liečivá a pod.)

Kontakt
Telefón:+421948720028