Hoppa till innehållet


Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi vill skapa ett hållbart värde inom hela vår företagsverksamhet – för våra kunder, våra anställda, våra aktieägare och samhället som helhet. Det är ett högt prioriterat mål för oss att säkra en god livskvalitet för framtida generationer. 

I takt med vårt ökade engagemang i hållbarhetsfrågorna har också komplexiteten växt. Vad är egentligen rätt och fel? Oavsett om vi talar om klimat, jämställdhet eller integration så är frågorna ofta fler än svaren och det finns enormt många aspekter vi behöver titta in i. Vi har inte alla svar idag och, som de flesta av oss, har vi mycket att lära på vägen. 

Vi stödjer och vill bidra i genomförandet av de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s 193 medlemsstater antog i september 2015. Hållbarhetsmålen är viktiga inte minst för att skapa en gemensam förståelse av de globala utmaningar vi måste tackla för att ge förutsättningar för en hållbar utveckling. Som företag är vi helt övertygade om att dessa hållbarhetsmål kan främja gemensam handling och göra att utvecklingen mot hållbarhet går snabbare. Våra produkter och lösningar är avsedda att bidra till målen på många sätt och genom vår närvaro på många marknader världen över har vi möjlighet att stödja de flesta av de 17 globala målen. 
Läs mer i våra hållbarhetsrapporter.

Minska miljöavtrycket för våra kunder
Smörjmedel har som uppgift att motverka friktion, nötning och korrosion, vilket betyder att smörjmedel på ett naturligt sätt bidrar till hållbarhet. Så för oss är hållbarhet även kopplat till vår förmåga att indirekt minska miljöavtrycket genom att våra kunder använder produkter som bidrar till minskad miljöpåverkan vid användning. Det är detta positiva avtryck vi strävar efter att ge ifrån oss. Vi kallar det för “the FUCHS Print”.

Strategi för hela värdekedjan
Sedan 2010 har vi systematiskt genomfört och utvecklat vår strategi för ökad hållbarhet. Den omfattar hela värdekedjan: leverantörerna – vår egen verksamhet – kundernas användning av våra produkter. 

Relevanta faktorer som påverkar vårt miljöavtryck är:

 • Råvarornas inverkan på miljön och vilka resurser som används i samband med utvinning och leveranser.  
 • bearbetning och blandning i smörjmedelsfabrikerna 
 • leverans av färdiga smörjmedel till våra kunder 
 • och sist i kedjan bortskaffande av de uttjänta produkterna. 

Smörjmedelsproduktion är en förädling och sker i slutet av process- och värdekedjan och innebär att det direkta ekologiska avtrycket av smörjmedelstillverkning är relativt litet. På det sättet skiljer sig vår verksamhet från konventionell kemisk industri. Men det betyder inte att vi inte arbetar för att minska avtrycken från vår egen verksamhet. Målet är att minimera eller ytterligare minska såväl vår användning av energi och vatten som mängden avfall och koldioxidutsläpp.

De indikatorer vi använder för att mäta vår ekologiska hållbarhet och minska vårt miljöavtryck är:

 • Energianvändning (kWh per ton producerat)
 • Vattenförbrukning (liter per ton producerat)
 • Avfallsproduktion (kg per ton producerat)
 • CO2-utsläpp (kg per ton producerat)

Ny modern produktionsanläggning 
Ett stort steg i rätt riktning för att minska vår klimatpåverkan här i Norden har tagits i och med bygget av vår nya produktionsanläggning utanför Stockholm som togs i drift under hösten 2020. Den ger oss helt nya förutsättningar att minska vår klimatpåverkan under produktion. Här har vi aktivt valt att tänka hållbarhet från början genom att bygga in och förbereda för så hållbara lösningar som möjligt från scratch. Läs mer och se videon om vår nya produktionsanläggning.

CO2-neutralitet i vår egen verksamhet

Från och med år 2020 kompenserar vi för de utsläpp som vi i dagsläget inte lyckas undvika. Detta är en global satsning och sker för FUCHS samtliga anläggningar över hela världen. Neutraliteteten avser vårt totala koldioxidavtryck från: uppvärmning, bränsleförbrukning och energianvändning vid produktion, avfall och avloppsvatten, administration, forskning & utveckling, energirelaterade utsläpp tidigare i värdekedjan, affärsresor, hotellövernattningar och de anställdas arbetspendling. Genom att ta hänsyn till alla dess utsläppskällor kan vi göra en beräkning av våra koldioxidutsläpp. Utifrån den siffran gör vi sedan investeringar i högkvalitativa klimatskyddsprojekt för att kompensera för motsvarande mängd koldioxid. 

På sikt kommer vi gradvis minska investeringarna i klimatkompensation genom att vi ökar andelen förnybar energi och gör våra anläggningar mer och mer energieffektiva. Vi tillämpar principen: undvika – minska – kompensera. I den ordningen.

Läs mer i vår blogg ”Klimatkompensering – ett sätt att köpa sig fri?” och i vår Strategi för CO2-neutralitet

Sikte mot helt hållbara produkter

För att vi ska kunna erbjuda helt hållbara produkter måste även alla basvaror som vi köper in vara hållbara. Det är här vårt största arbete ligger och vårt svåraste eftersom det är i leverantörsledet, utanför vår egen verksamhet. 

Råvarorna vi köper in står för ca 90 % av koldioxidavtrycket från våra smörjmedel. Men tack vare att vi är världens största oberoende tillverkare av smörjmedel har vi en central plats på smörjmedels-marknaden som ger oss möjlighet att påverka uppåt i värdekedjan. Vårt mål är att bidra till kontinuerlig förbättring av värdekedjans ekologiska hållbarhet genom samarbete med strategiska leverantörer och genom att endast använda leverantörer som har samma mål. 

Just nu samarbetar vi med leverantörer och kunder för att kvantifiera begreppet hållbarhet med målet att ta fram ett riktmärke som vi kan använda för att klassificera våra produkter. Klassificeringen kan vi sedan använda som underlag för forskning och utveckling. I framtiden kommer hållbarhet att ingå i produktspecifikationen för smörjmedel.

Nya samarbetsmodeller - en nyckel
Vi tror att nya typer av samarbeten är en nyckel, vi behöver göra det här tillsammans om vi ska lyckas skapa en hållbar värld. Så för att förverkliga våra planer söker vi samarbete med olika aktörer på marknaden för hela vår process- och värdekedja. Vi deltar i olika samarbetsprojekt både inom och utanför smörjmedels- och kemisektorn. Bland annat: 

 • Sedan 2016 har vi deltagit i ett gemensamt initiativ med många olika tyska industriföretag för att upprätta hållbarhetsnätverk i utvecklingsländer och tillväxtekonomier som samordnas av hållbarhetsnätverket Econsense och WZGE.
 • Vi leder en insatsgrupp för hållbarhet – Sustainability Task Force – inom UEIL (Union of the European Lubricants Industry) som bildades hösten 2018 och möts tillsammans med internationella industriföretag fyra gånger per år i Bryssel.
 • Från 2019 stödjer vi officiellt samarbetsprogrammet ”Alliance for Development and Climate” som drivs av det tyska federala ministeriet för ekonomiskt samarbete. Programmets mål är att skydda klimatet, främja en hållbar utveckling och uppnå koldioxidneutralitet genom att undvika, minska och kompensera för koldioxidutsläpp.
 • Inom forskningsområdet bedriver vi ett intensivt samarbete om framtidens lösningar. Information om våra pågående forskningsprojekt finns på vår globala webbplats. 

Har du en idé om ett samarbetsprojekt, något som skulle ta oss ett steg närmare målen för hållbarhet inom vår sektor? Kontakta oss gärna.

Tillbaka till toppen

FUCHS och Den Hartogh förvärvar nya elektriska lastbilar för tunga bulktransporter.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00