Hoppa till innehållet

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

Dessa tre hörnpelare är basen i vår affärsmodell och utgångspunkten för vår verksamhet världen över.

LUBRICANTS.

100% focus

Sedan över 80 år tillbaka har FUCHS 100 % fokus på smörjmedel och tillhörande specialprodukter och tjänster. Med över 10 000 produkter erbjuder vi våra kunder ett komplett sortiment av smörjmedel som uppfyller stränga nationella och internationella standarder. Vår produktportfölj är indelad i kärnkategorierna fordons- och industrismörjmedel, metallbearbetningsvätskor och specialsmörjmedel. Produkterna kompletteras med ett brett utbud av tekniska och processrelaterade tjänster.

TECHNOLOGY.

Holistic solutions

Tekniskt avancerade, processorienterade och holistiska smörjmedelslösningar är en viktig framgångsfaktor för FUCHS. Vårt världsomspännande nätverk av experter tillgodoser kundbehoven på global nivå genom snabb och effektiv respons med specialkunskaper. Ungefär en av tio anställda finns inom forskning och utveckling. I dagsläget driver FUCHS över 600 forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att erbjuda lösningar som tillgodoser våra kunders behov på bästa sätt. På så sätt befäster vi vårt tekniska försprång inom viktiga affärssegment. Det är inte bara en fråga om ändamålsenlighet och effektivitet eller om säkerhet och tillförlitlighet. Det gäller även smörjmedlens miljömässiga hållbarhet: hela vägen från tillverkning till bortskaffande.

PEOPLE.

Personal commitment

Nästan 5 000 högt kvalificerade och specialiserade medarbetare över hela världen arbetar för att göra våra kunder nöjda. Det globala FUCHS-teamet ser sig som en väl samordnad enhet vars starka personliga engagemang är en förutsättning för att FUCHS framgångshistoria ska fortgå år efter år. Tack vare en intensiv och förtroendefull dialog med våra kunder och affärspartner kan vi alltid hitta den bästa specialanpassade smörjmedelslösningen för våra kunders behov.

Vår strategi - FUCHS2025

Krav från globala kunder, nya affärsmodeller som blir möjliga tack vare ökande digitalisering eller megatrender som övergången till elfordon och självkörande bilar – FUCHS står inför nya utmaningar i en värld i ständig förändring.

Presentation FUCHS2025 strategi


Ett nytt sätt att tänka för att klara framtidens utmaningar

Nya lösningar kräver nya arbetssätt. Nya arbetssätt kräver i sin tur en ny strategi och förmåga att tänka i nya banor.


Nyckelelement

Vi vill utnyttja utmaningarna genom att se dem som möjligheter. Därför tar vi oss an dem med ett nytt sätt att tänka – en inställning som på ett meningsfullt sätt får strategi, struktur och kultur att harmoniera.


Vision – "Being First Choice"

”Vi vill bygga vidare på våra styrkor och globalt anpassa vår organisation för att förverkliga vår vision: ”Being First Choice’”.

Stefan Fuchs, styrelseordförande


Strategiska pelare

Sex strategiska pelare utgör basen för vår strategi. De är de vägledande principerna för våra strategiska åtgärder för att nå vår vision för FUCHS2025.
Global styrka

Strategiska mål:

 • Använda segmentering som grund för strategisk och global affärsutveckling och bättre marknadspenetration.
 • Tillväxt över koncerngenomsnittet i Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika till 2025 för att skapa balans mellan de olika regionerna.
 • Förfina varumärkesprofilen ytterligare, stärka varumärkeskapitalet och attraktionskraften.


Kundfokus och marknadsfokus

Strategiska mål:

 • Skapa maximal kundnärhet,  utnyttja möjligheterna till korsförsäljning, bli totalleverantör för våra kunder.
 • Utveckla ett globalt tjänsteutbud till 2025 och övergå från en produktinriktad till en lösningsinriktad säljstrategi.
 • Öka våra marknadsandelar till att vara bland de ledande inom de segment vi riktar oss till.
 • Systematiskt lansera nya affärsmodeller överallt där smörjmedel behövs.


Tekniskt ledarskap

Strategiska mål:

 • Öka vår innovationskraft – såväl inom som utanför forsknings- och utvecklingsområdet. Bli tekniskt ledande inom våra målsegment till 2025.
 • Utveckla våra produkter och vår operativa prestanda så att våra kunder knyts tätare till oss – även utanför  smörjmedelsområdet – bland annat genom att lansera digitala lösningar och plattformar.
 • Till 2025 föra alla tre forsknings- och utvecklingscentren i Kina, USA och Tyskland till samma kunskapsnivå.


Operational Excellence

Strategiska mål:

 • Till 2025 stärka vårt globala tillverknings- och distributionsnätverk för att åstadkomma självförsörjande leverans- och tekniknav i Asien-Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern och Afrika samt Nord- och Sydamerika. 
 • Utöka standardisering inom tillverknings- och inköpsprocesser, utrustning och produktion för att uppnå en mer effektiv försörjningskedja.
 • Skapa datatransparens med hjälp av globala strukturer och harmonisering av system.


Människor och Organisation

Strategiska mål:

 • Bli den föredragna arbetsgivaren för befintlig och framtida personal.
 • Fortsatt förbättra arbetsmiljön och det globala samarbetet.
 • Förbättra utvecklingsprogrammen, kompetensmodellerna och successionsplaneringen.
 • Främja internationaliseringen av våra enheter genom bland annat fjärrledarskap och internationell jobbrotation.


Hållbarhet

Strategiska mål:

 • Ekonomisk hållbarhet
  • Generera en hållbar intäktstillväxt med 15 %  EBIT-marginal och en motsvarande ökning av FUCHS mervärde.
 • Miljömässig hållbarhet
  • Koldioxidneutralitet från "grind till grind" 2020, koldioxidneutrala produkter från "vagga till grind" 2025. Främja projekt för ekologisk hållbarhet.
 • Social hållbarhet
  • Främja CSR-projekt.


Highlights

Hållbar intäktstillväxt genom operationell excellens med 15 %  EBIT-marginal och en motsvarande ökning av FUCHS mervärde

Bättre marknadspenetration genom marknadssegmentering

Bli tekniskt ledande inom våra målsegment till 2025

Extra hög tillväxttakt i Asien-Stillahavsområdet samt i Nord- och Sydamerika

Bli den föredragna arbetsgivaren för befintlig och framtida arbetskraft

Koldioxidneutralitet från "grind till grind" 2020, koldioxidneutrala produkter från "vagga till grind" 2025

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00