Hoppa till innehållet

Compliance – Regelefterlevnad

Som global koncern med verksamhet inom olika affärsområden är FUCHS ständigt utsatt för konkurrens utan begränsningar. För oss är sund konkurrens grunden för oberoende och framsteg: den ger oss alternativ och utvecklingsmöjligheter på marknaden.

Alla våra medarbetares handlingar ska vara förenliga med gällande lagar och regler. I sitt arbete inom företaget ska både ledning och anställda utan undantag följa tillämpliga lagar, riktlinjer och sociala normer, oavsett om dessa är internationella eller lokala. Olagliga handlingar riskerar att skada vårt renommé. Det försvagar vår marknadsposition och kan leda till ekonomisk skada för företaget.

2004 införde FUCHS en uppförandekod som bland annat innefattar principer för sund konkurrens, transparens och trovärdighet. Styrelsen har direkt ansvar för företagsstyrning och regelefterlevnad. FUCHS system för hantering av regelefterlevnad innefattar en Chief Complicance Officer och en organisation för regelefterlevnad som ger våra medarbetare över hela världen stöd och råd. På varje lokal enhet finns en ansvarig för regelefterlevnad.

Uppförandekoden som uppdaterades 2022 och riktlinjerna för de viktigaste områdena för regelefterlevnad – som inkluderar men inte är begränsade till att motverka korruption och främja konkurrens – är ett bindande ramverk som ska garantera att alla anställda alltid följer lagar och etiska principer. Som komplement till regelverket genomförs informations- och utbildningsinsatser samt konsekvent analys och sanktioner av brott mot bestämmelserna om regelefterlevnad. Det finns en telefonjour för regelefterlevnad, regelbunden rapportering om regelefterlevnad sker och revisioner inriktade specifikt på regelefterlevnad genomförs.


FUCHS kommunikation om regelefterlevnad

Den 15 september 2014 lanserade FUCHS ett internetbaserat rapporteringssystem för regelefterlevnad: FUCHS Compliance Communication. Systemet bygger på en standardiserad lösning från leverantören Business Keeper AG och uppfyller högt ställda krav på IT-säkerhet. I systemet kan användaren beskriva sina observationer i detalj och föra en dialog med den ansvariga för regelefterlevnaden. Användaren kan välja att vara anonym under hela processen.

FUCHS har inget intresse av att registrera personuppgifter vid användning av systemet. Eftersom det inte finns någon hyperlänk till rapporteringssystemet på webbplatsen förhindras spårbarhet. Kopiera internetadressen (URL) till din webbläsare om du vill komma åt FUCHS Compliance Communication.

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00