Preskočiť na obsah

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

Tento reklamačný poriadok ustanovuje postup pri reklamáciách na dodaný tovar spoločnosťou FUCHS OIL CORP.(SK) spol. s r.o.

1. Spoločnosť FUCHS OIL CORP.(SK) spol. s r.o. (ďalej predávajúci) je povinný dodať tovar v množstve a v kvalite podľa priebežných objednávok kupujúceho pričom zodpovedá za vady a nekompletnosť tovaru v plnom rozsahu.

2. Kupujúci musí reklamovať vady tovaru prípadne nekompletnosť dodávky výlučne písomnou formou (list, e-mail) . Ústna (napr. telefonická) reklamácie nie je platná – slúži len ako avízo o odoslaní reklamácie.

3. Písomná reklamácia kupujúceho musí obsahovať :
• Číslo objednávky, podľa ktorej sa reklamovaný tovar kupujúcemu dodal
• Identifikáciu reklamovanej dodávky (číslo a dátum vystavenia faktúry, dátum a číslo dodacieho listu
• Číslo šarže (šarží) reklamovanej dodávky
• Udanie množstva tovaru, ktorého sa reklamácia týka
• Oznámenie adresy, na ktorej sa reklamovaný tovar nachádza a kde môže predávajúci vykonať obhliadku resp. odber vzoriek reklamovaného tovaru. Spôsob obhliadky tovaru určí predávajúci na základe vlastného posúdenia okolnosti reklamácie
• Meno a spojenie na o pracovníka predávajúceho, ktorý bude za stranu kupujúceho zodpovedný za komunikáciu pri riešení reklamácie

4. V prípade takého poškodenia obalu, z ktorého je zjavné, že je ohrozená kvalita tovaru je kupujúci oprávnený odmietnuť dodávku tovaru. V takom prípade je kupujúci povinný spísať zápis s uvedením dôvodu odmietnutia tovaru.

5. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať tovar, hlavne nepoškodenosť obalov, množstvo a prípadné zjavné vady ihneď reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní od dňa prevzatia tovaru kupujúcim právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká (§ 428 ods.1 písmeno b Obchodného zákonníka)

6. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je deklarovaný atestom tovaru resp. v rozsahu dojednaným medzi kupujúcim a predávajúcim. Vady kvality, ktoré sa dajú zistiť len špeciálnymi skúškami je kupujúci povinný reklamovať najneskôr do dvoch pracovných týždňov od dňa prevzatia tovaru.

7. Predávajúci nezodpovedá za vady kvality a množstva tovaru, v prípade, že tovar bol vydaný do obalov kupujúceho prípadne do autocisterny objednanej na prepravu kupujúcim.

8. Predávajúci je povinný odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky pre bezpečnosť prepravy a ochrany tovaru.

9. Predávajúci zodpovedá za vady kvality a množstva tovaru spôsobené predávajúcemu zlým technickým stavom jeho obalmi resp. ním objednanými prepravnými prostriedkami.

10. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou, nevhodným skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou.

11. V prípade, že kupujúci uzná reklamáciu za oprávnenú zaväzuje sa chybné plnenie vysporiadať po vzájomnej dohode s kupujúcim vystavením dobropisu alebo novým bezchybným plnením.

12. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z vád tovaru (právnych resp. iných) sa riadia ustanoveniami
§ 429 a násl. Obchodného zákonníka

V Brezne 2.5.2016
Ing. Miroslav Kolenčík (konateľ spoločnosti) 

Originál dokument na stiahnutie

Kontakt
Telefón:+421948720028