Do treści

Strategia podatkowa

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. ZA ROK PODATKOWY 2020

Na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kujawskiej 102, 44-101 Gliwice, NIP: 634-000-41-41 (dalej: Spółka) informuje, że w roku podatkowym 2020 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych.

 

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
(art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT)

Spółka jako podmiot z grupy z ponad 90 letnią tradycją i wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku, który jest świadomy swojego wpływu na rozwój gospodarczy kraju, unika wszelkich form agresywnego planowania podatkowego, uwzględniając w swoim działaniu interesy społeczne.  

Transakcje przeprowadzane przez Spółkę nie są w żaden sposób motywowane chęcią uzyskania korzyści podatkowej, a ich przeprowadzanie ma charakter wyłącznie biznesowy (rynkowy).

Spółka prowadzi księgi podatkowe zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz terminowo wywiązuje się z obowiązku składania deklaracji podatkowych. 

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady, procesy i procedury, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów, mogących wpłynąć na wysokość podatku, do zapłaty którego podmiot ten jest zobowiązany.

Do procedur, procesów, regulaminów, zasad i instrukcji funkcjonujących w Spółce należą wymienione niżej.

 • Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Spółka dąży do zagwarantowania właściwej i zgodnej z prawem realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych występujących w działalności Spółki.

 • Procedura realizacji obowiązków płatnika w zakresie podatku u źródła

Identyfikacja obowiązków Spółki jako płatnika zryczałtowanego dochodowego podatku, o którym mowa w art. 21 i 22 Ustawy o CIT a także w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a Ustawy o PIT wiąże się z koniecznością dochowania należytej staranności przy weryfikacji niższej stawki podatku albo zwolnienia z podatku u źródła.

 • Procedura w zakresie cen transferowych

Dochowanie przez Spółkę zasad i obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. W tym celu Spółka stosuje odpowiednie zasady w zakresie: właściwej identyfikacji podmiotów powiązanych, kształtowania cen transferowych z poszanowaniem zasady ceny rynkowej oraz dochowania obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

 • Regulamin korzystania z samochodów służbowych

Celem Regulaminu jest uregulowanie zasad przyznawania pracownikom w użytkowanie samochodów służbowych oraz warunków ich użytkowania. Zasady Regulaminu stosuje się także do osób niebędących pracownikami, które użytkują samochody służbowe.

 • Instrukcja dotycząca postępowania w przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej

Instrukcja ta ma na celu każdorazową weryfikację obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania w przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej. Instrukcja uwzględnia określenie przyczyny wystawienia faktury korygującej, a także wprowadzenie wszelkich poprawnych danych, które w prawidłowy sposób dokumentują transakcję (poprawna ilość, cena, stawka podatku itp.).

 • Polityka rachunkowości

Zbiór zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce, uwzględniający specyfikę jej działalności.

 • Zasady dotyczące procesu składania deklaracji podatkowych wraz z ich prawidłowym wypełnieniem

Zasady te zawierają w sobie opisy procesów dotyczących ustalenia kwoty przychodów podatkowych, ustalenia kwoty kosztów podatkowych, ustalenia kwoty odliczeń od podstawy opodatkowania, wypełniania deklaracji oraz badania spełnienia przesłanek odliczenia od podstawy opodatkowania.

 • Zasady dotyczące weryfikacji traktowania wydatków jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Zasady te określają sposób weryfikacji wydatków pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów w kontekście ich właściwego udokumentowania, spełnienia ogólnych przesłanek zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz występowania w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

 • Proces prawidłowego i terminowego rozliczania VAT

Spółka stosuje procesy mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego rozliczania podatku od towarów i usług. W procesach uwzględniono w szczególności kwestię ustalenia wysokości opodatkowania oraz kontrolę prawidłowości odliczenia podatku naliczonego.

 • Proces skutecznego i efektywnego nabywania

Spółka stosuje procesy mające na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego procesu zakupowego, tj. gwarantującego: optymalne określenie parametrów towarów i usług objętych potrzebą zakupową, odpowiedni dobór kontrahentów w stosunku do określonych potrzeb zakupowych oraz spełnienie ustalonych wymagań przez kontrahentów oraz zakupione towary i usługi. Uwzględniono w niej stosowanie odpowiednich kontroli biznesowych w zakresie nabywanych towarów i usług zapewniających w szczególności zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur zakupowych.

 • Proces minimalizowania ryzyka w obrocie gospodarczym

Spółka stosuje proces mający na celu minimalizowanie ryzyka nieprawidłowości/nadużyć w obrocie gospodarczym, wynikającego z nieuczciwości, nierzetelności lub niestosowania się do przepisów prawa przez kontrahentów chcących współpracować, bądź współpracujących ze Spółką. Proces uwzględnia stosowaną kontrolę biznesową w zakresie sprzedawanych przez Spółkę towarów i usług, w szczególności sposób zapewniania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur sprzedażowych. Spółka stosuje także zasady dotyczące weryfikacji kontrahentów, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów. Spółka stosuje określone zasady weryfikacji kontrahentów (zwłaszcza: nowych) oraz kryteria transakcyjne (odnoszące się do konkretnej transakcji). Jednym z wymiarów procedury jest ograniczenie ryzyka nieświadomego udziału w oszustwach lub nadużyciu w zakresie podatku VAT. Dotyczy to transakcji krajowych oraz międzynarodowych.

 • Proces weryfikacji podatników pod kątem występowania na tzw. białej liście

Spółka korzysta z programu, którego celem jest weryfikacja wszystkich beneficjentów płatności (bez względu na kwotę) realizowanych przez Spółkę, pod kątem występowania tych beneficjentów na tzw. białej liście

 • Zasady postępowania w związku z podatkiem akcyzowym

Dążąc do maksymalnego ograniczenia ryzyka mogącego wystąpić w związku z podejmowaniem czynności podlegających regulacjom ustawy o podatku akcyzowym Spółka wprowadziła i w swojej codziennej działalności kieruje się zasadami postępowania mającymi na celu zapewnienie skutecznej i bezpiecznej realizacji zadań związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi.

 • Proces weryfikacji kontrahentów

W celu ograniczenia ryzyka nadużyć wynikających z nieuczciwości, nierzetelności lub niestosowania się do obowiązujących przepisów prawa współpracujących lub chcących nawiązać współpracę przedsiębiorców, Spółka wdrożyła proces weryfikacji kontrahentów. Podejmowane w jego ramach czynności eliminują ryzyko utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, jak również pomagają ustalić czy planowana transakcja może zostać przeprowadzona w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zabezpieczając tym samym Spółkę przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

 • Zasady w zakresie obiegu dokumentacji akcyzowej

Odrębne zasady, dopasowane odpowiednio do rodzaju przeprowadzanej transakcji, opracowane zostały w zakresie obiegu dokumentacji związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Ich stosowanie umożliwia systematyczną kontrolę kwestii związanych ze sposobem przemieszczania wyrobów akcyzowych przy uwzględnieniu zasad i wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 • Zasady prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych

Spółka przestrzega również ustalonych zasad prowadzenia ewidencji, które zapewniają transparentność przeprowadzanych transakcji, umożliwiając jednocześnie sprawne ustalenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych będących przedmiotem konkretnej transakcji dokonanej z konkretnym partnerem biznesowym. 

 • Proces weryfikacji stawki podatku akcyzowego

Formą zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami podatkowymi jest również wprowadzony proces weryfikacji stawki podatku akcyzowego dla określonego wyrobu, co następuje każdorazowo bezpośrednio przed dokonaniem planowanej transakcji oraz stworzone i egzekwowane przez wyznaczone do tego celu osoby zasady składania i wypełniania deklaracji podatkowych.

 

Procedury, procesy, regulaminy, zasady i instrukcje stosowane przez Spółkę są regularnie monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. Dla zapewnienia prawidłowego stosowania wymienionych powyżej, obowiązujących w Spółce procedur,  procesów, regulaminów, zasad i instrukcji na pracownikach oraz współpracownikach Spółki ciąży obowiązek zapoznania się z ich treścią oraz każdorazową zmianą.

Procesy i procedury, w oparciu o które Spółka funkcjonuje, stanowią podstawę składania przez Spółkę deklaracji podatkowych.

Celem usystematyzowania zasad postępowania jakie obowiązują w Spółce w odniesieniu do zachodzących w Spółce procesów, które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie obowiązków podatkowych, została opracowana wewnętrzna Strategia Podatkowa Spółki, która jest uszczegółowieniem niniejszej Informacji o Strategii Podatkowej.

 

Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie Spółka ma świadomość możliwości podjęcia dobrowolnej współpracy z organami KAS na podstawie zawarcia umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Informacji Skarbowej, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 poz. 1540), która służyć ma zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.

 

Informacja dotycząca realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2020  realizowała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podatkowe dotyczące takich podatków jak:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (zarówno w odniesieniu do podatnika, jak i płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego – tzw. „ podatku u źródła”;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • podatek od towarów i usług;
 • podatek od nieruchomości;
 • podatek akcyzowy,

Spółka, terminowo składała deklaracje podatkowe dotyczące roku 2020 oraz dokonywała terminowej zapłaty podatku wynikającego z tych deklaracji.

Spółka w 2020 r.  nie korzystała z żadnych dotacji, ani innych form dofinansowania.

Spółka w 2020 r. skorzystała z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania przekazanych darowizn.

Spółka w 2020 r. nie korzystała z żadnych zwolnień z opodatkowania, ulg podatkowych (w szczególności ulgi B+R, IP Box).

Spółka na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany dotyczące przepisów podatkowych, aktualne orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, a także analizuje wydawane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe.

Spółka terminowo realizuje zobowiązania, zarówno wobec organów administracji państwowej i samorządowej, jak i wszelkie inne zobowiązania, w tym wynikające ze stosunków handlowych i cywilnoprawnych.

Spółka jest podmiotem świadomym społecznej odpowiedzialności biznesu i nie stroni od działań filantropijnych i prospołecznych.

 

Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych
art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2020 przekazała Szefowi KAS dwie informacje o schematach podatkowych (MDR-1).

Spółka w roku podatkowym 2020 przekazała także dwie informacje korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3). 

Przekazane informacje dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości
(art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2020 dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (218 559 902,92 zł x 5% = 10 927 995,15 zł), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Transakcje te zawarte były i dotyczyły:

 1. Fuchs Finanzservice GmbH  (bezpośredni udziałowiec) - łączna wartość transakcji 67 841 tys. zł (transakcja pozyskania pożyczek);
 2. Fuchs Petrolub SE (bezpośredni udziałowiec) - łączna wartość transakcji 12 322 tys. zł (transakcje: know how; sprzedaż wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów; zakup usług, pozostałe transakcje)
 3. Bremer & Leguil GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 862 tys. zł (transakcja zakupu towarów i materiałów);
 4. Fuchs Austria Schmierstoffe GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 11 760 tys. zł (transakcje: sprzedaż wyrobów, towarów i usług; pozostałe transakcje);
 5. Fuchs Hellas S.A. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 276 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 6. Fuchs Lubricantes, S.A.U (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 896 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług, zakup towarów i materiałów);
 7. Fuchs Lubricants (Suzhou) Ltd. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 37 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 8. Fuchs Lubricants (UK) PLC- łączna wartość transakcji 7 628 tys. zł (transakcja zakupu towarów i materiałów; zakupu usług; pozostałe transakcje)
 9. Fuchs Lubricants Benelux N.V. / S.A. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 77 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 10. Fuchs Lubricants CO. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 159 tys. zł (transakcja zakupu towarów i materiałów)
 11. Fuchs Lubricants Estonia OÜ (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 073 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 12. Fuchs Lubricants Latvia SIA (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 422 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 13. Fuchs Lubricants Lithuania UAB (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 2 521 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 14. Fuchs Lubricants Norway AS (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 0,17  tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 15. Fuchs Lubricants Romania SRL (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 257 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 16. Fuchs Lubricants Sweden AB (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 5 012 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 17. Fuchs Lubricants France S.A. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 692 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 18. Fuchs Lubrificanti SPA (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 755 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 19. Fuchs Lubritech GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 8 522 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 20. Fuchs Lubritech S.A.S. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 6 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 21. Fuchs Mak Dooel (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 603 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 22. Fuchs Mastyla Ukraina LLC (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 18 038 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 23. Fuchs Maziva D.O.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 6 160 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 24. Fuchs Maziva LSL D.O.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 988 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 25. Fuchs Oil Corp. (CZ) Spol. S R.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 6 183 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 26. Fuchs Oil Corp. (SK) Spol. S R.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 5 006 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 27. Fuchs Oil Finland OY (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 101 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 28. Fuchs Oil Hungaria KFT. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 930 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 29. Fuchs Oil Ltd. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 4 068 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 30. Fuchs Schmierstoffe GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 66 768 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług; zakupu towarów i materiałów; zakupu usług; pozostałe transakcje);
 31. Fuchs Wisura GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 635 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 32. Fuchs Fuchs Madeni (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 14 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 33. Parafluid  GmbH. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 458 tys. zł (transakcja zakupu towarów i materiałów).

 

Planowane lub podejmowane działania restukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT
(art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach
(art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług;
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.). 

 

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
(art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT)

Spółka w roku 2020 nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

Informacja o strategii podatkowej została udostępniona na stronie internetowej Spółki https://www.fuchs.com/pl/pl/nasza-firma/o-firmie-fuchs/strategia-podatkowa/ w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00