Do treści

Strategia podatkowa

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. ZA ROK PODATKOWY 2022

Wstęp

Na podstawie art. 27c ustawy o CIT, Spółka informuje, że w roku podatkowym 2022 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych.

Spółka jako podmiot z grupy z ponad 90 letnią tradycją i wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku, który jest świadomy swojego wpływu na rozwój gospodarczy kraju, unika wszelkich form agresywnego planowania podatkowego, uwzględniając w swoim działaniu interesy społeczne.  

Transakcje przeprowadzane przez Spółkę nie są w żaden sposób motywowane chęcią uzyskania korzyści podatkowej, a ich przeprowadzanie ma charakter wyłącznie biznesowy (rynkowy).

Spółka prowadzi księgi podatkowe zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz terminowo wywiązuje się z obowiązku składania deklaracji podatkowych. 

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Informacja o strategii podatkowej nie obejmuje danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

(art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT)

W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady, procesy i procedury, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów, mogących wpłynąć na wysokość podatku, do zapłaty którego podmiot ten jest zobowiązany.

Do zasad, procesów i procedur funkcjonujących w Spółce należą wymienione niżej.

 • Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Spółka dąży do zagwarantowania właściwej i zgodnej z prawem realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych występujących w działalności Spółki.

 • Procedura realizacji obowiązków płatnika w zakresie podatku u źródła

Identyfikacja obowiązków Spółki jako płatnika zryczałtowanego dochodowego podatku, o którym mowa w art. 21 i 22 Ustawy o CIT a także w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a Ustawy o PIT wiąże się z koniecznością dochowania należytej staranności przy weryfikacji niższej stawki podatku albo zwolnienia z podatku u źródła.

 • Procedura w zakresie cen transferowych

 Dochowanie przez Spółkę zasad i obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. W tym celu Spółka stosuje odpowiednie zasady w zakresie: właściwej identyfikacji podmiotów powiązanych, kształtowania cen transferowych z poszanowaniem zasady ceny rynkowej oraz dochowania obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

 • Regulamin korzystania z samochodów służbowych

Celem Regulaminu jest uregulowanie zasad przyznawania pracownikom w użytkowanie samochodów służbowych oraz warunków ich użytkowania. Zasady Regulaminu stosuje się także do osób niebędących pracownikami, które użytkują samochody służbowe.

 • Polityka rachunkowości

Zbiór zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce, uwzględniający specyfikę jej działalności.

 •  Zasady dotyczące procesu składania deklaracji podatkowych wraz z ich prawidłowym wypełnieniem

 Zasady te skupiają w sobie opisy procesów dotyczących ustalenia kwoty przychodów podatkowych, ustalenia kwoty kosztów podatkowych, ustalenia kwoty odliczeń od podstawy opodatkowania, wypełniania deklaracji oraz badania spełnienia przesłanek odliczenia od podstawy opodatkowania.

 • Zasady dotyczące weryfikacji wydatków jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Zasady te określają sposób postępowania w odniesieniu do wszelkiego rodzaju wydatków, w kontekście badania  możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów oraz ich właściwego udokumentowania. Zasady mają na celu badanie spełnienia ogólnych przesłanek zwartych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz występowania w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Spółka w swojej codziennej działalności stosuje procesy mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego rozliczania podatku od towarów i usług. Szczególną uwagę zwraca się na kwestię prawidłowego ustalenia wysokości opodatkowania oraz możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Spółka opracowała i stosuje:

 1. działania mające na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego procesu zakupowego, gwarantującego: optymalne określenie parametrów towarów i usług objętych potrzebą zakupową, odpowiedni dobór kontrahentów w stosunku do określonych potrzeb zakupowych, spełnienie ustalonych wymagań przez zakupione towary i usługi.

  Wdrożone procesy mają również stanowić pomoc w zapewnieniu autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur zakupowych.
   
 2. Zasady mające na celu eliminowanie ryzyka nieprawidłowości lub nadużyć w obrocie gospodarczym, wynikającego z nieuczciwości, nierzetelności lub niestosowania się do przepisów prawa przez współpracujących lub pragnących nawiązać ze Spółką współpracę kontrahentów.

  Zasady uwzględniają kontrolę biznesową stosowaną w zakresie sprzedawanych przez Spółkę towarów i usług.
   
 3. Zasady dotyczące weryfikacji kontrahentów - dzięki nim ograniczeniu ulega ryzyko nieświadomego udziału Spółki w oszustwach lub nadużyciu w zakresie podatku VAT, tak w transakcjach krajowych jak i międzynarodowych.
   
 4. Instrukcję dotyczącą wystawienia faktur korygujących mającą na celu weryfikację obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania w przypadku konieczności wystawienia korekty.

W związku z podejmowaniem czynności podlegających regulacjom ustawy o podatku akcyzowym Spółka nieprzerwanie stosuje opracowane zasady i procedury, mające na celu zapewnienie skutecznej i bezpiecznej, tak pod względem prawnym jak i podatkowym, realizacji zadań związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi.

Spółka wdrożyła i wykorzystuje następujące zasady w zakresie podatku akcyzowego:

 1. Zasady weryfikacji kontrahentów – mają one na celu ograniczenie ryzyka mogącego pojawić się w związku z nieuczciwością podmiotów aktualnie współpracujących lub pragnących nawiązać ze Spółką współpracę w przyszłości.

  Proces weryfikacji kontrahentów pozwala Spółce wyeliminować ryzyko utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, a także pozwala ustalić czy planowana transakcja może zostać przeprowadzona w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
   
 2. Zasady obiegu dokumentacji – pozwalają na bieżącą kontrolę nad wszelkimi zagadnieniami związanymi ze sposobem przemieszczania wyrobów akcyzowych.
   
 3. Zasady prowadzenia ewidencji - zapewniają transparentność przeprowadzanych transakcji, umożliwiając ustalenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych będących przedmiotem konkretnej transakcji.
   
 4. Zasady weryfikacji stawki podatku akcyzowego – stosowane bezpośrednio przed dokonaniem planowanej transakcji pozwalają Spółce uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych.
   
 5. Zasady składania i wypełniania deklaracji podatkowych.

Procesy i procedury stosowane przez Spółkę są regularnie monitorowane oraz sukcesywnie aktualizowane. Dla zapewnienia prawidłowego stosowania wymienionych powyżej, obowiązujących w Spółce procedur i procesów, na pracownikach oraz współpracownikach Spółki ciąży obowiązek zapoznania się z ich treścią oraz każdorazową zmianą.

Procesy i procedury w oparciu o które Spółka funkcjonuje, stanowią podstawę składania przez Spółkę deklaracji podatkowych.

Celem usystematyzowania zasad postępowania jakie obowiązują w Spółce w odniesieniu do zachodzących w Spółce procesów, które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie obowiązków podatkowych, została opracowana wewnętrzna Strategia Podatkowa Spółki, która na bieżąco jest realizowana.

Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2022 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie Spółka ma świadomość możliwości podjęcia dobrowolnej współpracy z organami KAS na podstawie zawarcia umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Informacji Skarbowej, o której mowa w art. 20s ustawy Ordynacji podatkowej, która służyć ma zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.

Informacja dotycząca realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2022  realizowała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podatkowe dotyczące takich podatków jak:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (zarówno w odniesieniu do podatnika, jak i płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego – tzw. „ podatku u źródła”);
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • podatek od towarów i usług;
 • podatek od nieruchomości;
 • podatek akcyzowy.

Spółka, terminowo składała deklaracje podatkowe dotyczące roku 2022 oraz dokonywała terminowej zapłaty podatku wynikającego z tych deklaracji.

Spółka w 2022 r.  nie korzystała z żadnych dotacji, ani innych form dofinansowania.

Spółka w 2022 r. skorzystała z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania przekazanych darowizn.

Spółka w 2022 r. nie korzystała z żadnych zwolnień z opodatkowania, ulg podatkowych (w szczególności ulgi B+R, IP Box).

Spółka na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany dotyczące przepisów podatkowych, aktualne orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, a także analizuje wydawane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe.

Spółka terminowo realizuje zobowiązania, zarówno wobec organów administracji państwowej i samorządowej, jak i wszelkie inne zobowiązania, w tym wynikające ze stosunków handlowych i cywilnoprawnych.

Spółka jest podmiotem świadomym społecznej odpowiedzialności biznesu i nie stroni od działań filantropijnych i prospołecznych.

Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych(art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2022 przekazała Szefowi KAS jednąinformacje o schematach podatkowych (MDR-1).

Spółka w roku podatkowym 2022 przekazała także dwie informacje korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3). 

Przekazane informacje dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości(art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2022 dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (301 360 006,72 zł x 5% = 15 068 000,34 zł), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Transakcje te zawarte były z następującymi podmiotami i dotyczyły:

 1. Bremer & Leguil GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 549 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów);
 2. Fuchs Austria Schmierstoffe GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 18 660 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów, sprzedaż usług; zakup towarów i materiałów);
 3. Fuchs Finanzservice GmbH (bezpośredni udziałowiec) – łączna wartość transakcji 168 806 tys. zł (transakcje: udzielenie pożyczek; odsetki od pożyczki);
 4. Fuchs Hellas S.A. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 4 006 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów, sprzedaż usług);
 5. Fuchs Lubricantes, S.A.U (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 681 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług);
 6. Fuchs Lubricants (China) Ltd. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 0,4 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów);
 7. Fuchs Lubricants (Suzhou) Ltd. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 97 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów);
 8. Fuchs Lubricants (UK) PLC - łączna wartość transakcji 10 635 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; zakup usług; pozostałe koszty);
 9. Fuchs Lubricants Benelux N.V./ S.A. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 877 tys. zł (transakcje: sprzedaż wyrobów i towarów; zakup towarów i materiałów; sprzedaż usług);
 10. Fuchs Lubricants Co. - łączna wartość transakcji 491 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów);
 11. Fuchs Lubricants Estonia OÜ (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 2 556 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług; zakup usług);
 12. Fuchs Lubricants Germany GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 139 978 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; sprzedaż towarów i wyrobów; pozostałe przychody; sprzedaż usług; zakup usług; pozostałe koszty; odsetki uzyskane);
 13. Fuchs Lubricants Latvia SIA (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 3 517 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług);
 14. Fuchs Lubricants Lithuania UAB (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 3 604 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług);
 15. Fuchs Lubricants PLC - łączna wartość transakcji 52 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług; pozostałe przychody);
 16. Fuchs Lubricants Romania SRL- łączna wartość transakcji 2 880 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów);
 17. Fuchs Lubricants Sweden AB (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 4 438 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług);
 18. Fuchs Lubrifiant France S.A. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 760 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; zakup towarów i materiałów; sprzedaż usług);
 19. Fuchs Lubrificanti SPA (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 2 133 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów);
 20. Fuchs Mak Dooel (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 899 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów);
 21. Fuchs Mastyla Ukraina LLC (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 32 109 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów);
 22. Fuchs Maziva D.O.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 9 462 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług; zakup usług);
 23. Fuchs Maziva LSL D.O.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 3 065 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług);
 24. Fuchs Oil Corp. (CZ) Spol. S R.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 19 686 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; zakup towarów i materiałów);
 25. Fuchs Oil Finland OY (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 561 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów);
 26. Fuchs Oil Hungaria KFT. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 3 496 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; sprzedaż usług);
 27. Fuchs Oil Ltd. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 846 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów);
 28. Fuchs Petrolub SE (bezpośredni udziałowiec) - łączna wartość transakcji 14 706  tys. zł (transakcje: zakup usług; sprzedaż usług, zakup towarów i materiałów);
 29. Nye Lubricants Inc. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 4 124 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów);
 30. Opet Fuchs Madeni Yag Sanayi ve Tic (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 457 tys. zł (transakcje: sprzedaż towarów i wyrobów; zakup towarów i materiałów).

Planowane lub podejmowane działania restukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2022 nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT)

Spółka w roku 2022 nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o strategii podatkowej została udostępniona na stronie internetowej Spółki (adres strony) w dniu 2 listopada 2023 roku

Wykaz skrótów i definicji

Spółka - Fuchs Oil Corporation (PL) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Kujawskiej 102, 44-101 Gliwice, NIP: 634-000-41-41

ustawa o CIT -  ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 poz. 2587 z późn. zm.)

ustawa o PIT – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2647 z późn. zm.)

Ordynacja podatkowa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 poz. 2651 z późn. zm.)

ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 poz. 1570 z późn. zm.)

ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 poz. 1542 z późn. zm.)

 

Informacja o strategii podatkowej została udostępniona na stronie internetowej Spółki https://www.fuchs.com/pl-pl/pl/nasza-firma/o-firmie-fuchs/strategia-podatkowa/ w dniu 02.11.2023.

-----

INFORMACJE O STRATEGIACH PODATKOWYCH ZA LATA UBIEGŁE

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00