Do treści

Strategia podatkowa

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. ZA ROK PODATKOWY 2021

Na podstawie art. 27c ustawy o CIT, Spółka informuje, że w roku podatkowym 2021 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych.

Spółka jako podmiot z grupy z ponad 90 letnią tradycją i wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku, który jest świadomy swojego wpływu na rozwój gospodarczy kraju, unika wszelkich form agresywnego planowania podatkowego, uwzględniając w swoim działaniu interesy społeczne.  

Transakcje przeprowadzane przez Spółkę nie są w żaden sposób motywowane chęcią uzyskania korzyści podatkowej, a ich przeprowadzanie ma charakter wyłącznie biznesowy (rynkowy).

Spółka prowadzi księgi podatkowe zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz terminowo wywiązuje się z obowiązku składania deklaracji podatkowych. 

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Informacja o strategii podatkowej nie obejmuje danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.
 

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT)

W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady, procesy i procedury, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów, mogących wpłynąć na wysokość podatku, do zapłaty którego podmiot ten jest zobowiązany.

Do zasad, procesów i procedur funkcjonujących w Spółce należą wymienione niżej.

 • Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Spółka dąży do zagwarantowania właściwej i zgodnej z prawem realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych występujących w działalności Spółki.

 • Procedura realizacji obowiązków płatnika w zakresie podatku u źródła

Identyfikacja obowiązków Spółki jako płatnika zryczałtowanego dochodowego podatku, o którym mowa w art. 21 i 22 Ustawy o CIT a także w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a Ustawy o PIT wiąże się z koniecznością dochowania należytej staranności przy weryfikacji niższej stawki podatku albo zwolnienia z podatku u źródła.

 • Procedura w zakresie cen transferowych

Dochowanie przez Spółkę zasad i obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. W tym celu Spółka stosuje odpowiednie zasady w zakresie: właściwej identyfikacji podmiotów powiązanych, kształtowania cen transferowych z poszanowaniem zasady ceny rynkowej oraz dochowania obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

 • Regulamin korzystania z samochodów służbowych

Celem Regulaminu jest uregulowanie zasad przyznawania pracownikom w użytkowanie samochodów służbowych oraz warunków ich użytkowania. Zasady Regulaminu stosuje się także do osób niebędących pracownikami, które użytkują samochody służbowe.

 • Polityka rachunkowości

Zbiór zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce, uwzględniający specyfikę jej działalności.

 • Procedura dotycząca procesu składania deklaracji podatkowych wraz z ich prawidłowym wypełnieniem

Procedura ta zawiera w sobie opisy procesów dotyczących ustalenia kwoty przychodów podatkowych, ustalenia kwoty kosztów podatkowych, ustalenia kwoty odliczeń od podstawy opodatkowania, wypełniania deklaracji oraz badania spełnienia przesłanek odliczenia od podstawy opodatkowania.

 • Procedura dotycząca zasad weryfikacji traktowania wydatków jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Procedura określa zasady weryfikacji wydatków pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów w kontekście ich właściwego udokumentowania, spełnienia ogólnych przesłanek zwartych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz występowania w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
 

Spółka w swojej codziennej działalności stosuje procesy mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego rozliczania podatku od towarów i usług. Szczególną uwagę zwraca się na kwestię prawidłowego ustalenia wysokości opodatkowania oraz możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Spółka opracowała i stosuje:

 1. działania mające na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego procesu zakupowego, gwarantującego: optymalne określenie parametrów towarów i usług objętych potrzebą zakupową, odpowiedni dobór kontrahentów w stosunku do określonych potrzeb zakupowych, spełnienie ustalonych wymagań przez zakupione towary i usługi. Wdrożone procesy mają również stanowić pomoc w zapewnieniu autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur zakupowych.
 2. procedurę mająca na celu eliminowanie ryzyka nieprawidłowości lub nadużyć w obrocie gospodarczym, wynikającego z nieuczciwości, nierzetelności lub niestosowania się do przepisów prawa przez współpracujących lub pragnących nawiązać ze Spółką współpracę kontrahentów.
  Procedura uwzględnia kontrolę biznesową stosowaną w zakresie sprzedawanych przez Spółkę towarów i usług.
 3. zasady dotyczące weryfikacji kontrahentów - dzięki nim ograniczeniu ulega ryzyko nieświadomego udziału Spółki w oszustwach lub nadużyciu w zakresie podatku VAT, tak w transakcjach krajowych jak i międzynarodowych.
 4. procedurę dotycząca wystawienia faktur korygujących mającą na celu weryfikację obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania w przypadku konieczności wystawienia korekty.

W związku z podejmowaniem czynności podlegających regulacjom ustawy o podatku akcyzowym Spółka nieprzerwanie stosuje opracowane zasady i procedury, mające na celu zapewnienie skutecznej i bezpiecznej, tak pod względem prawnym jak i podatkowym, realizacji zadań związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi.

Spółka wdrożyła i wykorzystuje następujące zasady w zakresie podatku akcyzowego:

 1. zasady weryfikacji kontrahentów – mają one na celu ograniczenie ryzyka mogącego pojawić się w związku z nieuczciwością podmiotów aktualnie współpracujących lub pragnących nawiązać ze Spółką współpracę w przyszłości.
  Proces weryfikacji kontrahentów pozwala Spółce wyeliminować ryzyko utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, a także pozwala ustalić czy planowana transakcja może zostać przeprowadzona w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
 2. zasady obiegu dokumentacji – pozwalają na bieżącą kontrolę nad wszelkimi zagadnieniami związanymi ze sposobem przemieszczania wyrobów akcyzowych.
 3. zasady prowadzenia ewidencji - zapewniają transparentność przeprowadzanych transakcji, umożliwiając ustalenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych będących przedmiotem konkretnej transakcji. 
 4. zasady weryfikacji stawki podatku akcyzowego – stosowane bezpośrednio przed dokonaniem planowanej transakcji pozwalają Spółce uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych.
 5. zasady składania i wypełniania deklaracji podatkowych.

Procesy i procedury stosowane przez Spółkę są regularnie monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. Dla zapewnienia prawidłowego stosowania wymienionych powyżej, obowiązujących w Spółce procedur i procesów, na pracownikach oraz współpracownikach Spółki ciąży obowiązek zapoznania się z ich treścią oraz każdorazową zmianą.

Procesy i procedury w oparciu o które Spółka funkcjonuje, stanowią podstawę składania przez Spółkę deklaracji podatkowych.

Celem usystematyzowania zasad postępowania jakie obowiązują w Spółce w odniesieniu do zachodzących w Spółce procesów, które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie obowiązków podatkowych, została opracowana wewnętrzna Strategia Podatkowa Spółki, która jest uszczegółowieniem niniejszej Informacji o Strategii Podatkowej.
 

Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie Spółka ma świadomość możliwości podjęcia dobrowolnej współpracy z organami KAS na podstawie zawarcia umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Informacji Skarbowej, o której mowa w art. 20s ustawy Ordynacji podatkowej, która służyć ma zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.
 

Informacja dotycząca realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2021  realizowała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podatkowe dotyczące takich podatków jak:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (zarówno w odniesieniu do podatnika, jak i płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego – tzw. „ podatku u źródła”);
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • podatek od towarów i usług;
 • podatek od nieruchomości;
 • podatek akcyzowy.

Spółka, terminowo składała deklaracje podatkowe dotyczące roku 2021 oraz dokonywała terminowej zapłaty podatku wynikającego z tych deklaracji.

Spółka w 2021 r.  nie korzystała z żadnych dotacji, ani innych form dofinansowania.

Spółka w 2021 r. skorzystała z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania przekazanych darowizn.

Spółka w 2021 r. nie korzystała z żadnych zwolnień z opodatkowania, ulg podatkowych (w szczególności ulgi B+R, IP Box).

Spółka na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany dotyczące przepisów podatkowych, aktualne orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, a także analizuje wydawane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe.

Spółka terminowo realizuje zobowiązania, zarówno wobec organów administracji państwowej i samorządowej, jak i wszelkie inne zobowiązania, w tym wynikające ze stosunków handlowych i cywilnoprawnych.

Spółka jest podmiotem świadomym społecznej odpowiedzialności biznesu i nie stroni od działań filantropijnych i prospołecznych.

 

Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych(art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2021 przekazała Szefowi KAS jednąinformacje o schematach podatkowych (MDR-1).

Spółka w roku podatkowym 2021 przekazała także dwie informacje korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3). 

Przekazane informacje dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości(art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2021 dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (241 126 972,66 zł x 5% = 12 056 348,63 zł), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Transakcje te zawarte były z następującymi podmiotami i dotyczyły:

 1. Fuchs Finanzservice GmbH  (bezpośredni udziałowiec) - łączna wartość transakcji 108 000 tys. zł (transakcja pozyskania pożyczek);
 2. Fuchs Schmierstoffe GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 80 054 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; sprzedaż wyrobów, towarów i usług; zakup usług; pozostałe);
 3. Fuchs Petrolub SE (bezpośredni udziałowiec) - łączna wartość transakcji 17 747 tys. zł (transakcje: zakup usług (licencja know-how), zakup towarów i materiałów, pozostałe);
 4. Fuchs Mastyla Ukraina LLC (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 26 267 tys. zł (transakcje: sprzedaż wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 5. Fuchs Austria Schmierstoffe GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 14 849 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 6. Fuchs Lubritech GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji  10 478 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; sprzedaż wyrobów, towarów i usług; pozostałe);
 7. Fuchs Oil Corp. (CZ) Spol. S R.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 8 153 tys. zł (transakcje: sprzedaż wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 8. Fuchs Lubricants (UK) PLC - łączna wartość transakcji 7 967 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; sprzedaż wyrobów, towarów i usług; pozostałe);
 9. Fuchs Oil Corp. (SK) Spol. S R.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 7 408 tys. zł (transakcje: sprzedaż wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 10. Fuchs Maziva D.O.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 7 101 tys. zł (transakcje: sprzedaże wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 11. Fuchs Lubricants Sweden AB (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 5 463 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; sprzedaż wyrobów, towarów i usług);
 12. Fuchs Oil Ltd. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 4 226 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 13. Fuchs Lubricants Lithuania UAB (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 3 199 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 14. Fuchs Hellas S.A. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 2 378 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 15. Fuchs Mak Dooel (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 2 217 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 16. Fuchs Lubricants Romania SRL (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 2 177 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 17. Fuchs Maziva LSL D.O.O. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 872 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 18. Fuchs Lubricants Latvia SIA (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 741 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 19. Parafluid  GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 431 tys. zł (transakcja zakupu towarów i materiałów);
 20. Fuchs Lubricants Estonia OÜ (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 349 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 21. Fuchs Oil Hungaria KFT. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 325 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 22. Fuchs Lubrificanti SPA (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 279 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; sprzedaż wyrobów, towarów i usług; zakup usług);
 23. Bremer & Leguil GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 1 132 tys. zł (transakcje: zakup towarów i materiałów; pozostałe);
 24. Fuchs Lubricantes, S.A.U (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 951 tys. zł (transakcja: zakup towarów i materiałów; sprzedaż wyrobów i towarów);
 25. Fuchs Oil Finland OY (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 863 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 26. Fuchs Lubrifiant France S.A. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 547 tys. zł (transakcje: sprzedaż wyrobów, towarów i usług; zakup towarów i materiałów);
 27. Opet Fuchs Madeni (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 377 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 28. Fuchs Wisura GmbH (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 196 tys. zł (transakcja zakupu towarów i materiałów);
 29. Fuchs Lubricants Benelux N.V. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 287 tys. zł (transakcje: sprzedaż wyrobów i towarów; zakup towarów, materiałów i usług);
 30. Fuchs Lubricants CO. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 124 tys. zł (transakcja zakupu towarów i materiałów)
 31. Fuchs Lubricants (Suzhou) Ltd. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 19 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 32. Fuchs Lubricants Norway AS (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 5 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 33. Fuchs Lubritech S.A.S. (spółka siostrzana) - łączna wartość transakcji 3 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług);
 34. Lubricantes Fuchs De Mexico (spółka siostrzana) - 1,7 tys. zł (transakcja sprzedaży wyrobów, towarów i usług).
   

Planowane lub podejmowane działania restukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 

Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2021 nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT;
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

 

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT)

Spółka w roku 2021 nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

Informacja o strategii podatkowej została udostępniona na stronie internetowej Spółki https://www.fuchs.com/pl-pl/pl/nasza-firma/o-firmie-fuchs/strategia-podatkowa/ w dniu 05.12.2022.

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00