Do treści

Zasady zgodności FUCHS

Firma FUCHS, jako globalna grupa produkująca środki smarne, działająca w różnych obszarach biznesowych, jest nieustannie poddana zjawiskom konkurencji rynkowej. Stawiamy czoła temu wyzwaniu, ponieważ uczciwa konkurencja stanowi dla nas podstawę rzetelności w działaniu, a także determinuje rozwój i postęp na rynku.

Działania każdego pracownika FUCHS muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Kierownictwo i pracownicy, w zakresie przydzielonej odpowiedzialności, są bez wyjątku zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, wytycznych i norm społecznych, niezależnie od tego, czy są to przepisy międzynarodowe czy lokalne.

Zachowania niezgodne z prawem mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy, osłabić naszą pozycję rynkową, a także doprowadzić do powstania strat ekonomicznych.

Firma FUCHS wprowadziła Kodeks Etyczny, który określa m. in. zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości i uczciwości. Ład korporacyjny i Zasady Zgodności FUCHS (zgodność z przepisami) są bezpośrednio nadzorowane przez Zarząd. W skład Systemu Zarządzania Zasadami Zgodności firmy FUCHS (FUCHS Compliance Management System) wchodzi Koordynator ds. Zgodności oraz organizacja ds. zgodności, która wspiera i doradza naszym pracownikom na całym świecie w kwestiach zgodności. Każdej spółce lokalnej przypisany jest jeden lokalny koordynator ds. zgodności.

Kodeks Etyczny i wytyczne mające zastosowanie do najważniejszych obszarów zgodności, do których zaliczają się między innymi przeciwdziałanie korupcji i uczciwa konkurencja, stanowią wiążące ramy działania, gwarantujące, że postępowanie każdego z nas jest zawsze zgodne z prawem i zasadami etycznymi. Powyższe uzupełnione jest poprzez działania informacyjne i szkoleniowe, konsekwentną analizę i sankcjonowanie naruszeń przepisów dotyczących zgodności, a także regularne raportowanie przestrzegania zasad, oraz   dedykowany audyt  zgodności.

 

System Zgłaszania Naruszeń Zasad Zgodności FUCHS

FUCHS uruchomił internetowy system zgłaszania naruszeń o nazwie FUCHS Compliance Communication. System opiera się na ujednoliconym rozwiązaniu dostawcy usług Business Keeper AG, spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa IT. Umożliwia on użytkownikowi szczegółowe opisanie swoich obserwacji i nawiązanie dialogu z Koordynatorem ds. Zgodności. Na życzenie użytkownik może w całym procesie pozostać całkowicie anonimowy.

System Zgłaszania Naruszeń Zasad Zgodności dostępny jest pod adresem: https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

FUCHS opracował dokument Zasady Postępowania ze Zgłoszeniami Sygnalistów, który podsumowuje założenia i przebieg mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości. Dokument dostępny jest tutaj: Zasady Postępowania ze Zgłoszeniami Sygnalistów

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00