Do treści

Zasady zgodności FUCHS

Zasady Zgodności FUCHS opisują wszystkie środki i działania mające na celu ​​​​zapewnienie organizacji, jej kierownictwu i pracownikom postępowania zgodnego z ustawowymi wymogami prawnymi oraz wewnętrznymi politykami korporacyjnymi dotyczącymi etycznego postępowania biznesowego FUCHS.

Aby uniknąć naruszeń tych przepisów i zasad korporacyjnych, FUCHS powołał w Grupie organizację, która zajmuje się zasadami zgodności oraz służy jako wsparcie w tym zakresie wszystkim pracownikom i kadrze kierowniczej FUCHS.

FUCHS wdrożył globalny system zarządzania zgodnością (Compliance Management System - CMS), który umożliwia spółkom Grupy FUCHS spełnienie zarówno wymogów prawnych, jak i wewnętrznych standardów etycznych i zarządczych stosowanych w działalności FUCHS.
Za pomocą tego systemu chcemy zwiększać świadomość pracowników dotyczącą obszarów szczególnie narażonych na ryzyko prawne, wymagających ostrożnego podejścia/lub konsultacji z przełożonym, Lokalnym Koordynatorem ds. Zgodności (Local Compliance Officer - LCO) lub Biurem ds. Zgodności Grupy FUCHS w Mannheim (Group Compliance Office). 

CMS obejmuje m.in. następujące obszary:

  • Zgodność w obszarze uczciwości (Integrity Compliance): w tym zapobieganie konfliktom interesów, przekupstwu i korupcji w obrocie gospodarczym oraz w kontaktach z partnerami biznesowymi, funkcjonariuszami publicznymi oraz pracownikami spółek Skarbu Państwa 
  • Przestrzeganie przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji (Anti-Trust and Competition Compliance): minimalizowanie ryzyka naruszeń prawa konkurencji podczas pracy z informacjami wrażliwymi lub w bliskim kontakcie m.in. z konkurencją  lub dystrybutorami.

FUCHS CMS ma na celu ochronę pracowników oraz kierownictwa przed ryzykiem wynikającym z naruszenia obowiązujących przepisów prawnych przez:

  • informowanie i szkolenia pracownicze (online i osobiście),
  • udzielanie wsparcia i porad w codziennej pracy,
  • koordynowanie odpowiednich wewnętrznych polityk i standardów dotyczących zgodności, 
  • monitorowanie zmian prawnych i ich wpływu na działalność FUCHS. 

​​​​​​Kontakt

​​​​​​​W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu zgodności FUCHS, prosimy o kontakt z Lokalnym Koordynatorem ds. Zgodności lub Biurem ds. Zgodności w Grupie FUCHS.

Polityka firmy

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00