Do treści

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. pragnie być wiodącym dostawcą szerokiej palety środków smarnych. Rosnące wymagania klientów, staranie o utrzymanie wypracowanej pozycji na rynku, potrzeba pozyskiwania nowych klientów, troska o środowisko naturalne oraz o ochronę zdrowia i życia pracowników wymagają wdrożenia i utrzymywania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-ISO 45001. Jakość oznacza pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszego klienta przy spełnieniu wymagań prawnych dotyczących produktów i realizowanych usług z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak sprecyzowane pojęcie jakości jest zobowiązaniem kadry kierowniczej i podstawowym zadaniem każdego pracownika firmy.

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań klientów, przyjęliśmy następujące cele, do których konsekwentnie dążymy:

 • oferowanie klientom produktów wymaganej jakości,
 • dostosowanie produktów do potrzeb i życzeń klientów,
 • świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką smarną spełniających wymagania ustalone z klientami,
 • budowanie pozytywnych relacji z klientami i zacieśnianie tych kontaktów w relacjach biznesowych,
 • terminowe realizowanie dostaw,
 • zwiększenie udziału firmy w krajowym rynku środków smarnych,
 • świadczenie wszechstronnej opieki posprzedażnej dostarczonych produktów i technologii,
 • dbanie o dobry wizerunek firmy i jej promowanie,
 • ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez ich selektywną zbiórkę oraz zapewnienie ich odzysku lub bezpiecznej utylizacji,
 • racjonalizacja wykorzystania zasobów naturalnych,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zamierzenia realizujemy poprzez:

 • bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań klientów,
 • dążenie do uzyskania wysokiego poziomu jakości świadczonych usług już od pierwszego kontaktu z klientem,
 • doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania przepływem pracy i dokumentów,
 • ciągłe podwyższanie i rozszerzanie kwalifikacji pracowników poprzez efektywny system szkoleń,
 • stworzenie klimatu współpracy zespołowej w firmie w celu rozwiązywania problemów jakościowych,
 • ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań mających zastosowanie do działalności Spółki z uwzględnieniem uwag zainteresowanych stron,
 • uświadamianie, angażowanie oraz uwzględnianie roli pracowników w działaniach na rzecz jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach firmy wykonujących przydzielane im zadania. Deklarując w/w Politykę pragniemy zapewnić optymalne warunki umożliwiające realizację celów jakościowych, środowiskowych oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przez co zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jednocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia i realizacji przyjętych w polityce postanowień. Ponadto zobowiązujemy również wszystkich pracowników oraz osoby pracujące w imieniu naszej organizacji do przestrzegania postanowień niniejszej polityki.

 

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00