ไปที่เนื้อหา

ความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และกิจกรรมสังคม

บริษัท FUCHS ถือว่าเรื่องความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักของการบริหารองค์กร โดยได้กำหนดคู่มือที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและเผยแพร่ในปี 2012 มีมาตรฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องความรับผิดชอบ โดยพิจารณาและตีกรอบของความยั่งยืนและนำไปปฏิบัติใช้ในกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่ม FUCHS ให้คำสัญญาด้วยการกำหนดเป้าหมายให้กับส่วนกลางในเรื่องความยั่งยืน และกำหนดเป็น KPI และจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี

ในเชิงเศรษฐศาสตร์ : เป้าหมายของเราคือการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทและผู้ถือหุ้น ในด้านความน่าเชื่อถือและความต่อเนื่อง

เกี่ยวกับระบบนิเวศ : เรามีความมุ่งมั่นในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทาง ดิน น้ำ และอากาศ อย่างมีคุณค่า

ทางสังคม : เราให้ความความรับผิดชอบต่อพนักงานและด้านสังคม

ช่องทางการติดต่อ

FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400

โทร: +66 2615 0168-75

โทรสาร: +66 2615 0167

อีเมล: info@fuchs.com

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00