ไปที่เนื้อหา

ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่น

ด้วยแรงผลักดันในการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับแบบจำลองธุรกิจของ FUCHS FUCHS โดยบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมทั้งในด้านนวัตกรรมและด้านความเชี่ยวชาญ ด้วยเป้าหมายหลักของเราคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นอย่างต่อเนื่องนี้ ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการยืดรอบอายุการใช้งาน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ ๆ รวมทั้งการพัฒนาในส่วนของการใช้พลังงาน กระบวนการ และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันบริษัทให้คำมั่นสัญญาสำหรับการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และถือเป็นความปรารถนาของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

กลุ่ม FUCHS ได้มุ่งเน้นทางด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งในขณะนี้บริษัทมีงานวิจัยและพัฒนามากกว่า 600 โครงการ ที่มีเป้าหมายที่คิดค้นและสร้างศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยีหรือระบบการหล่อลื่นแบบจำกัดปริมาณสารหล่อลื่น โดยโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ประกอบด้วยทีมงานวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์กว่า 400 คน และใช้ห้องปฏิบัติการมากกว่า 25 แห่งอยู่ทั่วโลก เทียบได้กับ 10% ของพนักงานในห้องปฏิบัติการทำงานที่อยู่ในสายงานของการวิจัยและพัฒนา – และ FUCHS มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขยายส่วนไปยังด้านเทคนิคและความสามารถส่วนบุคคลด้วย โดยศูนย์กลางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในเมืองมันไฮม์ ที่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ รวมไปถึงการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับความต้องการในระดับโลก

การวิจัยและพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

FUCHS ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการพัฒนาสำหรับการใช้งานโดยตรง โดยให้ความร่วมมือกับลูกค้าด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและเครื่องจักร นอกจากนี้ FUCHS ได้มุ่งเน้นงานวิจัยขั้นพื้นฐานและรักษาคำมั่นสัญญาที่จะจัดโครงการวิจัยทางสหวิทยาการและการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ บริษัททางไบโอเทคโนโลยี และลูกค้าต่าง ๆ เช่น OEM โดย FUCHS มีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพและความสามารถในการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการทดสอบหลายขั้นตอนและอย่างเข้มข้น โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดที่ใช้ในทางการแพทย์ได้ผ่านการทดสอบสำหรับพิษต่อเซลล์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเซลล์และเนื้อเยื่อแล้ว โดย FUCHS เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ดำเนินสำหรับการทดสอบประเภทนี้

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00