Nhảy tới nội dung

Hệ thống quản lý tuân thủ của FUCHS

Là một tập đoàn dầu bôi trơn hoạt động trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, FUCHS luôn phải đối mặt với cạnh tranh. Và chúng tôi đối mặt với sự cạnh tranh ấy mà không có bất kỳ hạn chế nào. Với chúng tôi, cạnh tranh công bằng là nền tảng của chính trực và tiến bộ. Điều đó giúp chúng tôi có các lựa chọn và cơ hội phát triển trên thị trường.

Hành động của mọi nhân viên tại FUCHS đều phải được định hướng theo sự tuân thủ pháp luật hiện hành. Không một ai ngoại lệ, ban quản lý và nhân viên đều được yêu cầu phải tuân thủ pháp luật hiện hành, các nguyên tắc chỉ đạo và chuẩn mực xã hội tương ứng trong hoạt động liên quan tới công việc, dù cho đó là quy tắc ở cấp độ siêu quốc gia hay ở địa phương. Hành vi không hợp pháp khiến hình ảnh của chúng tôi gặp rủi ro bị tổn hại, làm suy yếu vị trí trên thị trường và có thể gây thiệt hại về mặt kinh tế cho công ty của chúng tôi.

Trong năm 2014, FUCHS đã triển khai Bộ Quy tắc Ứng xử, trong đó quy định các nguyên tắc về cạnh tranh công bằng, tính minh bạch và tính trung thực, bên cạnh các chuẩn mực khác. Quản trị Doanh nghiệp và Tuân thủ là hai công tác được trực tiếp giao phó cho Hội đồng Quản trị. Hệ thống Quản lý Tuân thủ của FUCHS có thành phần gồm Tổng Giám đốc Tuân thủ và một tổ chức tuân thủ chuyên hỗ trợ và tư vấn cho nhân viên của chúng tôi trên toàn cầu. Mỗi đơn vị ở địa phương lại được phân cho một cán bộ tuân thủ.

Bản sửa đổi lần ba của Bộ Quy tắc Ứng xử được tái ban hành vào năm 2016 và các nguyên tắc chỉ đạo áp dụng cho những lĩnh vực tuân thủ quan trọng nhất, bao gồm, nhưng không giới hạn, chống tham nhũng và cạnh tranh. Đây là khuôn khổ ràng buộc hành động nhằm đảm bảo rằng hành vi của mọi người đều luôn luôn tuân thủ pháp luật và phù hợp với các nguyên tắc về đạo đức. Trong sáng kiến này có bổ sung thông tin và các biện pháp đào tạo, phân tích nhất quán và chế tài đối với trường hợp vi phạm quy định về tuân thủ, một đường dây nóng về tuân thủ, báo cáo tuân thủ thường xuyên cũng như kiểm toán tính tuân thủ chuyên biệt.


Hệ thống Thông báo Tuân thủ của FUCHS

Có hiệu lực từ ngày 15/09/2014, FUCHS đã triển khai một hệ thống báo cáo dựa trên internet gọi là Hệ thống Thông báo Tuân thủ của FUCHS. Hệ thống này được dựa trên giải pháp chuẩn hóa của nhà cung cấp dịch vụ Business Keeper AG, đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh CNTT cao nhất. Hệ thống cho phép người dùng mô tả các quan sát của mình một cách chi tiết và tham gia đối thoại với Cán bộ Tuân thủ. Nếu muốn, người dùng có thể để ẩn danh hoàn toàn trong toàn bộ quy trình.

Người dùng được bảo đảm rằng FUCHS không có bất kỳ lợi ích nào trong tài liệu lưu giữ dữ liệu cá nhân. Trong trang web không có siêu liên kết tới hệ thống báo cáo này nên tránh được khả năng theo vết. Để truy cập Hệ thống Thông báo Tuân thủ của FUCHS, vui lòng sao chép địa chỉ internet (URL) bên dưới vào trình duyệt web của bạn:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475